Autobiographi/Udgiverens Forord

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
J. W. Cappelens Forlag (s. 3-4).

For femten Aar ſiden meddeelte jeg i Chr. Langes Tidsſkrift for Videnſkab og Literatur (4de Aarg. S. 1—38) et „Uddrag af Biſkop Claus Pavels’s Autobiographi“, hvilket derpaa med nogle uvæſentlige Forandringer blev optrykt i min i Aarene 1863—1864 udkomne Udgave af Pavels’s Dagbøger. Men det, ſom ſaaledes allerede før er forelagt Almeenheden, udgjør dog kuns en ringe Deel af denne Autobiographis Indhold, idet nemlig forſkjellige Henſyn ved de to foregaaende Leiligheder afholdt mig fra at offentliggjøre mere end de meeſt fremtrædende Hovedtræk.

I nærværende Udgave er imidlertid Alt medtaget, der forekom mig at egne ſig til at trykkes; kun maa jeg i denne Henſeende gjøre opmærkſom paa, at adſkillige Blade (fornemmelig, ſom det ſynes, omhandlende Pavels’s Forlovelſe og ſenere huuslige Liv) befandtes at være udklippede af Originalmanuſcriptet, førend dette kom i mit Værge, og at paa den Maade viſtnok Et og Andet er gaaet tabt, ſom ellers nu vilde have været medtaget. Som Bilag har jeg tilføiet et Dagbogsfragment fra 1792, et Udvalg af Pavels’s Stambog og hans deri nedſkrevne Bemærkninger om ſine Venner ſamt endelig et latinſk Brev fra hans Lærer, Mag. Søren Monrad.

De til Slutning tilføiede Noter ſkylder jeg Hr. Univerſitets-Stipendiat Ludvig Daae, uden hvis ufortrødne Medvirkning denne Bog overhovedet neppe vilde kunnet udkomme, ialfald ikke for nærværende Tid.

C. P. Riis.