Sydpolen II/9

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Jacob Dybwads Forlag (2s. 413-414).

U
nder mit fravær har advokat Nansen som tidligere

under „Gjøa”-færden uten vederlag været ekspeditionens kasserer og forestaat de indviklede regnskaper, hvorhos han sammen med konsul Heiberg, indsamlingskomiteens formand, medvirket til det storartede resultat av nationalindsamlingen.

Blandt dem der har staat ekspeditionen nærmest vil jeg endvidere nævne fhv. utenrigsminister Christophersen, apoteker Lothe, dr. Helland-Hansen og konsul Gade.

Jeg skylder dem alle min varmeste tak. Jeg takker ogsaa den samlede norske presse for den store interesse den altid har vist mit foretagende, og for den aktive del den tok i indsamling av midler til ekspeditionen.

En speciel tak tillater jeg mig i ærbødighet at rette til den norske stat for laanet av „Fram”. I denne forbindelse vil jeg ogsaa takke den daværende regjeringschef, statsminister Gunnar Knudsen.

Til slutning min hjerteligste tak til alle de mange som har ydet ekspeditionen sin støtte, enten ved pengebidrag eller ved andre gaver. Paa grund av pladsmangel kan

jeg kun hitsætte de vigtigste:

BIDRAG TIL ROALD AMUNDSENS EKSPEDITION

Kongen og Dronningen Kr.30 000.—
Statens bidrag 136 365.—

Don Pedro Christophersen. Alle omkostninger vedrørende Frams reise fra Buenos Ayres til isbarrieren og tilbake over Buenos Ayres til San Francisco.

Nansenfondet 25 000.—
John F. Gade, £ 1027—14—11 18 696.53
Statsminister Carl Løvenskiold & frue 15 000.—

Følgende har hver git Kr. 10 000.—
Kammerherre Haaken Mathiesen Konsul Axel Heiberg Frøknerne A., J. &C. Thaulow

30 000.—
Grosserer N. A. Stang, Fredrikshald 8 000.—
Redaktør Schibsted 8 000.—
Generalkonsul Pellerin. Frcs. 10000 7 235.—

Følgende har hver git Kr. 5 000.—
Gross Mads Wiel, Fr.hald — Godseier P. M. Anker, Fr.hald — Brukseier N. Berg, Høvik — Forlagsbokhandler W. Nygaard — Minister F. Wedel-Jarlsberg og frue — Rasmus Meyer, Bergen — Konsul Conrad Mohr, Bergen — Apoteker Lothe, Bergen — Konsul Chr. M. Kjær, Bergen — Skibsreder I. B. Stang Verkseier Kristofer Berg — Skibsreder Wilh. Wilhelmsen, Tønsberg — Skibsreder Karsten Grøn, Sandefjord

65 000.—
Godseier Ole A. Stang og frue 4 500.—
Generalkonsul Schuchardt, Berlin. M. 5 000. 4 447.50

Følgende har hver git Kr. 4000 —
Grosserer Elias Kiær og frue, Fredriksstad — „Sandefjords Hvalfangerselskab” — „Sydhavet” — „Viking”

16 000.—
Hofjægermester Fearnley 3 500.—

Følgende har hver git Kr. 3000 —
Kammerherre Leopold Løvenskiold — Forstcand. Harald Løvenskiold — Godseier Th. Løvenskiold — Skibsreder A. F. Klaveness & Co. — Grosserer Einar Christensen — Grosserer N. Andresen — Grosserer Th. Schjelderup — Disponent Maartmann — Statsminister Gunnar Knudsen — Godseier F. Treschow — Brødrene Mustad — Kapt.John Dahl og frue, f. Stang — Marine-kapt. C. Burchardt og frue. f. Stang

39 000.—

Følgende har hver git Kr. 2 500.—
Bryggerieier Karsten Langaard — Kommerzienrath Albert Rosenwald, norsk konsul i Nürnberg — O. A. — Isak og Hans Halvorsen

7 500.—

Følgende har hver git Kr. 2 000.—
Grosserer Alfred Larsen — Professor Fr. Nansen Thor Dahl, Sandefjord — Fru Calla Wiel Nilsen

8 000.—
Royal Geographical Society £ 100.— 1 822.18
Fru Sophia Jebsen 1 500.—

Følgende har hver git Kr. 1 000.—
Fru Anna Collett Børs — Fabrikeier Conrad Langaard — Professor R. Collett — Ingeniør Mauritz Hansen — Frk. Agnes Meyer — Fru Nanni Schrader — Fru Cecilie Schou, Sinsen — Olaf Schou, Sinsen — Skibsreder Johan Bryde, Sandefjord — Konsul Casper G. Nordahl Stettin — Grosserer Arthur Mathiesen og frue, Fr.stad —C. A. Larsen, South Georgia

12 000: —

Følgende har hver git Kr. 600.—
Bankdirektør Jens Andersen Aars — Bankier Heftye — Bankdirektør Kielland-Torkildsen — Grosserer R. Jessen — Konsul Fredrik Langaard

3 000.—

Følgende har hver git Kr. 500.—.
C. W. Rubenson — Frk. Mathilde Mathiesen — Fabrikeier I. H. Andresen (Tiedemanns tobaksfabrik) — Grosserer Arvid Bergvall — Sakf. P. Bogen, Sandefjord — Generalkonsul Sam. Eyde — Brukseier Skamarken - Fabrikeier Halvor Schou — Mægler Halvor Virik, Sandefjord — Konsul Jac. O. Lyngaas, Tønsberg Minister v. Ditten, Berlin

5 500.—
Konsul Joachim Grieg, Bergen 400.—

Følgende har hver git Kr. 250.—
Grosserer Johan Steen — Grosserer Christian Strøm — Ingeniør O. Wegger, Sandefjord — Skibsreder Finn Bugge, Tønsberg — Hofchef Rustad og frue

1 250.—

Følgende har hver git Kr. 200.—
Fru Petra Andresen — Fru Nanna Collett — Dr. Reusch — Prof. Kr. Birkeland — Livmedikus Th. Egeberg — Grosserer S. Hesselberg — Adv. Alex. Nansen

1 400.—
Frøknerne Werner 160.—
Sperre, Sandefjord 150.—

Følgende har hver git Kr. 100.—.
L. Severin Petersen — Astri og Ludvig — Charles og Francis Bennett — Skolebestyrer Berle — Prof Brandt — Kjøbm. Carl J. Christophersen — Prof. H. Geelmuyden — Sakf. Chr. Hansson — Telegrafdirektør Ths. Heftye — Generalkonsul Otto Holter — Fru D. Kiær — Frk. Dagny Kiær — Frk. Else Kiær — Glasmester G. A. Larsen — Generalkonsul Lorentzen — Prof. Johan Nicolaysen — Fru L. Werner — Ingeniør Chr. J.Reim — Ingeniør Scott Hansen — Gross. Chr. Steen — Politimester J. Seip — Halvor Torgersen — O. Gotaas — Mauritz Sundt Hansen — Konsul Taubrich, Dresden — Alb. Grøn, Sandefjord — Nielsen-Alonso, Sandefjord — Lorentz & Svend Bruun, Tønsberg Ekspeditionschef Collett — L. A. Christensen, Tønsberg — Bryggerieier Gmeiner, Tønsberg

3 100.—
 

Anonyme bidrag paa Kr. 100.— og derover er:

J- D 200.—
J. N. O. 100.—
L. N 100.—
N. N 100.—
L. M. C 100.—
M. S. (Storelvedalen) 100.—
Anonyme bidrag samt bidrag under Kr. 100.— tilsammen 3 255.34
Indsamlet ved Kragerø Handelsforening 714.74
deravConsul N. Wiborg Kr. 500.—
Thomas Hj. Wiborg " 100.—
Indsamlet paa liste hos Rich. Andvord 687.50
derav

Kommanditselsk. Narvesens kioskkompani

Kr. 250.—
Rich. Andvord 100.—
Fru statsraad Ihlen 100.—
Indsamlet ved Chr. Jakhelln pr. Bodø 661.—
Indsamlet ved Moss Handelsstands forening 822.58
deravA/S Chr. Aug. Thorne Ltd. Kr. 500.—
Indsamlet blandt medl. av „Den konservat. klub Vidar” 500.—
—"— ved C. Middelthon, Stavanger 470.—
Indk. ved folkefesten paa St. Hanshaugen 3. juli 1912 449.04
" " Lundes mandskor’s fest, Lillehammer 214.—
" " Fotograf Wilse’s lysbilledforedrag 213.81
Indsamlet ved lærere og elever av Kristiania Handelsgymnasium 284.50
—"— Knut Evanger, Vadsø 200.—
—"— Funktionærer i Centralbanken 186.—
—"— 17 maifest i Mannheim av nordmændenes forbund for Baden 147.—
Indkommet ved koncert av sangforeninger i Drammen 141.50
Indsamlet ved nordmænd i Havre frcs. 174.50 = 125.63
—"— Handelsstipendiat Finstad, Archangel 124.10
 
—"— Aksel S. Steen 110.—
Indsamlet ved konsulatet i Valparaiso 1 357.84
derav har følgende hver git £ 10 = Kr. 180.—
Konsul E. Rosenqvist — Birger Risoe — H. Erichsen
Indsamlet ved norsk konsulat i Barcelona 469.80
—"— —"— i Chicago 389.55
—"— vicekonsulatet i Chefoo, Kina 319.35
—"— norsk konsulat Antwerpen 265.24
—"— den norske legation i Berlin 254.42
—"— Fort Worth, Texas $ 65 = 241.—
—"— norsk konsulat i Lissabon 163.—
—"— —"— i Glasgow 108.24
 
Indsendt av følgende aviser:
Morgenbladet: total sum: Kr.40 318.68

Indsendt ved Det norske Handelskammer i London

Kr. 3 300.—
derav:
Th. Fagelund, London 1 000.—
W.M.Johnsen " 500.—
J. Jørgensen, " 500.—
K. F. Knudsen, " 500 —

følgende har hver git Kr. 100.—:
L. Aadnesen, Cardiff — J. Sejersted Bødtker, London — H. Dahl, Cardiff — Oscar Dahl, Larochelle — L. E. Rustad, London — S. Throndsen, London — Harry Wittusen & Co., London.

Bidrag paa Kr. 1 000.:
Generalkonsul Andresen Butenschøn — Johs. G. Heftye — Frk. Mathilde Mathiesen, Linderud — Frk. Julie Mathiesen, Linderud — Th. Løvenskiold, Overud, Kongsvinger — E. Eger — Givet — Godseier Hn. Wedel Jarlsberg og frue, Bogstad — Fru Caroline Knudtzon, Chr.sund N.

Axel Thorsen, Paris. Frcs 1 000.— = Kr. 720.78.

Bidrag paa Kr. 500.—:
Tobias Larsen — Grosserer Herm. Egilsrud — Anne Kure — Hildur og Olaf Rogstad — Emil Rode — Julius Jakhelln — Lillestrøm Dampsag & Høvleri — L. J. Skaugaard — Generalkonsul Carl Neufeldt, Wien — Mads Stang — Vd.a. de Hilario Lund Y. Clausen, Bilbao — Fru W. S. F. O. - N. N.

Bidrag paa Kr. 300.—:
Brukseier N. S. Bur — Godseier Hans P. Krag

Bidrag paa Kr. 250.—
Skibsreder Otto Thoresen — Skibsreder Fred. Melsom — Grosserer Ragnar Wettre.

Fra Newcastle Kr. 249.54.

Bidrag paa Kr. 200.—:
Cand. jur. Leif S. Rode — Apotheker I. Seil — Elfride Math. Smith — S. H. Lundh & Co. A/S — Stortingsmand Wright — Adv. C. M. Hansen — Holter & Borgen — P. Backer — Gross. Hagb. Rasmussen — W. Hvistendahl — O.r.sakfører L. Rode, Fr.hald — Gross. Anton Bommen — Adv. Platou — Fru Marie Eger.

Vicekonsul Johan Johansen, Glasgow £ 10. = Kr. 181.70.

Nordmænd i Marseille ved B. A. Bjelke Frcs.175.— = Kr. 125.93.

Bidrag paa Kr. 100.—:
Fru Jacobine Hurum — Forsagelse av tobak — Brukseier Johan Collett — M. S. Hansson — Fru minister Irgens — K. Bomhoff — Ferd. Egeberg — Hans O. Hansen — Aug. Hansen — Ingeniør W. R. Pihl — Bankier Barthold Andresen Butenschøn — Bankier Viktor Plathe — Bankier Herbert Plathe — Bankier C. C. Andresen — C. F. Dahl — Grosserer Abr. Tjersland — Stabell’s Støberi — Skiklubben „Fram” av 1889 — Adv. Kiær — Harald Astrup — J. L. Nerlien — Dr. Gamborg — Christopher J. Dahl — Sigurd Astrup — Lina Hwallmann — Fr. Thaulow — S. C. Bronn — Adv. Johan Bredal — Ditlef Knudsen — Jørgen Hanssen — Ingeniør Axel Amundsen — Wittusen & Jensen — Sanitetsmajor Alfred Martens, Kj.havn — Skibsreder Thor Thorsen jr, — Barna paa Holtet — Hans Hurum — Fru Hoffmeister — Hans Brun — Alfred Andersen — Arthur David-Andersen — Chr. Frank — Advokat Harald Mortensen — Bureauchef Fr. Schiøtt — A. Halvorsen — Skolebestyrer Prebensen — L. A. Enger — S. Troye — Funktionærer i Creditbanken — H. Kiær — Ragni Gullichsen, Kotka, Finland — Skibsreder Bryde — Alf Bjercke — A. Gulowsen — L. Bjønness — Carl Gulbrandsen & Co. — Johan Vogt, Liverpool — Johan H. Dahl — Per Kure — Skiklubben „Ondur” — Michelsen & Bjørnstad — H. G. Ohlsen, Newcastle on Tyne — Halfr. Bergh & frue, London — F. D. — I. H. L. — E. B. L. — C H. N. — N. & D. S. — T. S. — V. & H. H. — P. M. — I. R. & I. R. — E. N. C. — X. — L. B. — R. M. — A. K. — R. T. — B.

„Drammens Tidende”: 3 160.—

Bidrag paa Kr. 1 000.—:
Fru Hulda Kiøsterud — Drammens Børs.

Drammens og Omegns Jæger- og Fiskerforening
Kr. 115.—

Bidrag paa Kr. 100.—:
Bull Kiøsterud — Harald Lyche & Co — Thorleif Bache — Olaf G. Rømcke.

„Drammens Sjømandsforening”: 875.50

M. Bruusgaard Kr. 300.— — Drammens Sjømandsforening Kr. 200.— . — O. Wikborg Kr. 100.—. — E. B. Aaby Kr. 100.—

„Tidens Tegn”: total sum 2 784.58

Grosserer M. Dobloug Kr. 1 000.—

Bidrag paa Kr. 100.—:

Harald Jensen — Lauritz Bording — Axel

Hansen, Paris — 0. L. — G. Y.
„Aftenposten”: total sum 2 669.43
Cand. F. Rosenberg Kr. 1000.—
Otto Robsahm & Co 250.—
Frøknerne Biering 200.—
Rjukan Salpeterverks funktionærer 177.—
Professor Hj. Schiøtt 150.—

Bidrag paa Kr. 100.—:

Skiklubben „Skuld” — Hans Jørgensen —

Fru Ellen Persen.
„Dagsposten”: total sum 1 010.—

Brugseier Bruseth Kr. 1 000.—

„Smaalenenes Amtstidende”: total sum 979.60
J. Amundsen Kr. 100.—
A. &C. S. „100.—.
„Hamar Stiftstidende”: total sum 953.94
Godseier Carl Wedel-Jarlsberg Kr. 250.—.
Cand. Olaf Roll 100.—.
„Fredrikstad Blad”: total sum 944.11
Grosserer Joh. Fr. Jacobsen Kr. 250.—.
Konsul Camillo Mørch Kr. 100.—
„Fremskridt”, Skien 761.50
„Vestlandske Tidende” 735.50
„Østerdalens Avis” total sum 612.50
Chr. Sæthren Kr. 500.—.
Lensmand Simonsen 100.—.
„Tønsberg Blad” total sum 553.60
H. Wedel-Jarlsberg Kr. 100.—.
Finn Wilhelmsen 100.—.
„Grenmar”, Porsgrund total sum 487.—
Marie & Jørgen Knudsen Kr. 200.—
Finn C. Knudsen 100.—.
Skibsreder M. Olsen 100.—.
„Vesteraalens Avis” 412.—

Hindø Dampskibsselskab, Sigerfjord Kr. 200.—

„Lillehammer Tilskuer” 364.—
„Ørebladet” total sum 309.50

B. H. Kr. 100.—

„Gjengangeren”, Horten total sum 266.—

Konsul Andersen Kr. 100.

„Sarpen” total sum 187.—

Nils Pedersen Kr. 100.—

„Bergens Aftenblad” 170.—
„Sandefjord Blad” 160.—
„Grimstad Adressetidende” 150.—
„Jarlsbergs og Larviks Amtstidende” 137.—
„Verdens Gang”:

Gerhard C. Kallevig

100.—

GAVER IN NATURA

Silkeflag fra Kra. damer ved fru professor Uchermann.

Silkevimpel fra Bergens damer ved fruerne Helland-Hansen og Nordahl-Olsen, og utsmykning for „Fram”s salonger av Hortens damer.

Al kaffe fra grosserer A. Christensen.

Alt sukker fra generalkonsul Johan Johannson.

Al tobak fra grosserer Joh. H. Andresen (I. L. Tiedemanns tobaksf.).

Al melk og fløte fra Fussell & co., Holmestrand (grosserer Elias Kiær).

Glastøi, stentøi, kjøkkentøi fra Christiania Glasmagasin.

Sæpe og skosmørelse fra grosserer Chr. Holter.

Kjæks fra Sætre Kjæxfabrik.

Hermetik fra Stavanger Preserving Co.

Papirutstyr fra Halvorsen & Larsen Ld.

Chokolade fra Brdr. Cloetta.

Confekt fra a/s Freia.

Chokolade fra Peter & Kohler, Vevey (Schweiz)

Al te fra Lipton Ld., London  ved Jensen & Co.
Al saft fra cand. A. Backer, Drammen
Ost fra Bürki & Co., Bern, og Maria Grimal,
Roquefort og fra H. de Vries Rz., Hoorn
Cacao fra Korff
Kjæks fra Huntley & Palmers
Sardiner fra grosserer Houge Thiis
Tørrede grønsaker fra Schröllschützer

Do. fra frøknerne Frølich.

Tørfisk fra Mowinckel & Søn, Bergen og konsul F. Konow

Alt mel fra konsul Chr. M. Kjær, Bergen.

Drops fra grosserer Erling Kielland.

Medicinutstyr fra Svaneapoteket og Burroughs Wellcome & Co.

Uldtæpper fra statsraad Bernh. Brænne.

Ripolin fra grosserer Sy. S. Bjørk.

Pølse fra Christiania pølsefabrik og salteri.

Stomatol fra grosserer Carl A. Høyer.

Utstyr av Primuser fra generalagent Bertel Hjort og B. A. Hjort, Stockholm

Sennep fra Colmann, London,  ved brdr. Gundersen.
Kansas maismel fra a/s Den norske potetesmel og glucose fabrik, Levanger,

Undertøi fra C. Commichau & Co., Silkeborg, ved Aug. P. Horn.

Bitterdraaper fra Carl Mampe, Tyskland.

Propeller fra Strømmens Værksted.

Komager fra garver P. A. Næsvold, Tromsø

Smør fra Ågra margarinfabrik.

Fyrstikker fra Haldens Tændstikfabrik.

Træstøvler fra grosserer Nils Nilsson.

Taifuntrosse fra grosserer G. O. Johnsen.

Selvkokere fra grosserer Ingwald Nielsen.

Snebriller og reserveglas fra   Cand. parm. Hjalmar Petersen.-
Dr. Fr. Schanz, Dresden.

Altstädtische optische Industrianstalt v. Instrumentm. Martin Viig.

Hammond Skrivemaskine ved grosserer M. Nissen-Lie.

Collan-Olie fra grosserer G. F. Olsen, Stockholm, ved grosserer A. Skedsmo.

Maltextrakt og maltøl fra a/s De forenede Bryggerier, Kjøbenhavn.

I. A. John’s dampvaskemaskine ved grosserer Ingw. Nielsen.

Ildslukkeren „Perfect” fra Burmeister & Wain ved C. S. Christensen a/s.

Noter fra alle byens musikhandlere ved Haakon Zapffe.

Cigarer fra   grosserer Alf A. Larsen.
Otto Berentzen.
P. Halle, Bremen; tillike en marinekikkert.

Sanatogen fra Bauer & Co.. Berlin.

Linespil til „Fram” fra a/s Tenfjords mek. Verksted.

Hermetik fra Conservenfabrik Lenzburg.

Maltkarameller fra Horlick’s malted milk co., Racine, U. S. A.

Olje fra grosserer I. S. Cock.

Conserver fra L. A. Price, Bordeaux ved G. L. Blichfeldt & Co.

Slukkeapparater fra Theo. Trocken Feuerloscher, Berlin.

Dampjerngryte fra G. W. Linnekogel & Søn.

Kasser til vandprøver fra Grønlands kassefabrik.

Sildemel fra grosserer A. Michelet.

Bakervarer fra —  Bakermester A. Hansen.
Christianssands Dampbakeri.

Buksesæler fra Porsgrunds Baandfabrik.

Grammofon fra fru consul Axel Heiberg.

Syskrin fra grosserer Alfred Nielsen.

Apparater til havundersøkelser fra grosserer Aug. Krogh, Kjøbenhavn.

Lær fra grosserer Lauritz Fritzøe.

Utstyr fra Norsk tandlægeforening.

Utstyr fra Singer & co., Symaskin a/s.

Violin fra Norsk musikforlag.

Rensning og istandsætning av flasker for havforskning fra Union

Mineralvandfabrik.

Pudsemidlet „Blue Star” fra Julius Petersen jr.

Krølhaarssaaler fra grosserer Adolf Røsholm

Hatter fra Holms Hattefabrik.

Grammofonplater fra a/s Gjøstad & Co.

Slæde- og skiutstyr fra L. H. Hagen & Co.

Speil fra Chra. nye Guldlistefabrik.

Skibslanterner fra kobberslager Thoresen  v. Commander H. Lund.
Spirituskompas fra instrumentm. Johan Gulbrandsen

Øl, vine, spirituosa fra firmaene

  Ringnes Bryggeri.

P. A. Larsen og firmaets utenlandske forbindelser.

Jules Duret.
Jørgen B. Lysholm.
A. C. A. Nolet.

Denatureret sprit fra Oplandske Spritfabrik

Grønlandsutstyr fra direktørene Ryberg og Daugaard-Jensen.

Utlaan av beklædningsgjenstande og utstyr fra Forsvarsdepartementet og generalintendanten.

Toldfrihet indrømmet av Departementet.

Fri fragt og frie reiser ved Statsbanene og Hovedbanen,

Arendalske dampskibsselskap, Nordenfjeldske Dampskibsselskap,
Fred. Olsen, Bergenske —„—
Grønlandske handel, Det forenede —„—
Tromsø lokalskibe,

Kjøring, toldklarering og spedition ved speditør P. Nielsen.

Telefon ombord og iland ved telegrafdirektøren og Arbeidsdepartementet.

Fri lagerplads paa Toldboden ved toldinspektøren.

Utlaan av prammer, H. A. H. Paulsen.

Lagring i historisk museum ved professor Yngvar Nielsen.

Undervisning: Rikshospitalets kirurgiske avdeling i amputation og saarbehandling.
Frk. Signe Walstrøm i tandbehandling.
Frk. Sigrid Pay i bokbinding.
Kapt. Fossum i sjømandskap.

Lægeundersøkelse: Dr. Jacob Roll, dr. med Holth.

Tilsyn, hundene: Dyrlæge Juell, Kr.sand.

Lodsning av „Fram”: Bergenske Dampskibsselskap.

Reparation av „Fram”: Laxevaag maskin- og jernskibsbyggeri.

Literatur fra Aschehoug & Co.

Skitser, billeder, malerier, bøker, noter, dekorationer, blomster og jule-presenter i stort utvalg og fra mange forskjellige givere.

Kjøretøier til avbenyttelse ved Carl M. Olsen.

Hurtig og imøtekommende ekspedition paa Postkontoret, Telegraf-kontoret, Telefonekspeditionen, Toldbodens forskjellige avdelinger, bankene, dampskibene i Bundefjord, samt postaapner Jørgensborg og frue, Baalerud.KART OG SKISSER[rediger]

<img src=’img/a-570.jpg’ alt=’a-570.jpg’ />

<img src=’img/a-572.jpg’ alt=’a-572.jpg’ />

PLAN OVER TELTENE PAA „FRAMHEIM”

<img src=’img/a-575.jpg’ alt=’a-575.jpg’ />

<img src=’img/a-578.jpg’ alt=’a-578.jpg’ />

<img src=’img/a-580.jpg’ alt=’a-580.jpg’ />

<img src=’img/a-581.jpg’ alt=’a-581.jpg’ />

<img src=’img/a-583.jpg’ alt=’a-583.jpg’ />

<img src=’img/a-585.jpg’ alt=’a-585.jpg’ />

<img src=’img/a-587.jpg’ alt=’a-587.jpg’ />

<img src=’img/a-589.jpg’ alt=’a-589.jpg’ />

RIDS OVER SYDPOLENS NÆRMESTE OMGIVELSER
Se overlærer Alexanders redegjørelse for observationene

<img src=’img/a-592.jpg’ alt=’a-592.jpg’ />