Side:Om Myrdyrkning.djvu/106

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses
80
Myrhævdens Fremtidsdrifdt.

ofte tilveiebringes og fremføres en stor Mængde af saadanne mineralske Gjødningsmidler, som behøves, for at binde Jordsyrerne i Myren og bringe den i Hævd, samt tillige Sand, Gruus o . a. desl. hvorved den bliver fastere og bedre at arbeide, samt passeligere at fæste sig i for Planternes Rødder. Forøvrigt veed man af Kjendsgjerninger, eller af hvad der er hændt paa flere Steder, at det forholder sig saaledes.

I Omegnen af Salzburg i Østerrige er der betydelige Myrvidder, hvor man med stort Held har nyttet en Bæk, som i et stridt Løb fører en stor Mængde Dynd og Gruus med sig fra Høiderne omkring Guggenthal, som bestaa af Sandsteensmergel og Kalk. Efter en saadan Overflømming forsvinde de sure Planter utrolig snart der, og de ufrugtbare Mosemarker give inden kort Tid meget godt Hø. I nogle Egne af Bayern f. Ex. Hoch- og Panzerfilz ved Rosenheim, har man brugt lignende Midler, for at frembringe Skovvæxtz paa Mosemyrer, der ere meget store og vide. Her har man sat Sluser i Hovedgrøfterne og gjort Jorddamme om de Myrstykker, som skulle overflømmes, men Vandet synes her kun at indeholde Slam eller Leerdynd, hvorfor man lader det staa over Myren i flere dager til dette har bundfældet sig. Siden begynder der snart at skyde frem et Krat af Birk, Or og Piil, hvis Jorden ikke lægges til med Græs eller tages op til Rodfrugtavl, som slaar vel til.

Det er heraf indlysende, at i de Egne af vort Land, hvor Bækkedrag i Nærheden af Myrer, under Flom eller andre Omstændigheder, føre med sig Dynd, Gruus af Leer, Kalk eller andre frugtbargjørende Jordarter eller Bjergslag, bør man ikke lade den Fremgangsmaade, som her er omtalt, være uprøvet, men ogsaa ved dette Middel søge at fremme Myrdyrkningen saameget som det er muligt.


3. Brændingens Gjentagelse.

Almindelig skal Brænding paa samme Jord ikke gaa for sig mere end een Gang, nemlig ved Nybrødt eller Nyrydning, men det er et gammelt Ord, at ingen Forskrift er uden Undtagelse, og saaledes forholder det sig ogsaa her.

Brændingen kan fornyes eller der kan brændes igjen, dersom Myren er dyb og har godt Fald. Saaledes bør den gjentages i en heel Deel af de Myrer, der høre til Lindequists fire første Afdelinger, samt paa alle, der høre til den sjette.

Lindequist anfører, at Brøndingen alligevel ikke mere bør fornyes, naar Myrjordsfloen er sunket til 20 Tommers Mægtighed