Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/386

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TRONDHJEM. 375 forbi Trolla brug ud i fjorden Den er opdæmmet paa flere- steder. og dens fald benyttes ved Trolla brug. I Ilsviken kommer der nogen.bitte smaa bække ud imod øst:. Garnisonsbækken, Skarbækken, Killingdal»bækken og K11(lalsbækken. Bymarkens største vasdrag er Ileelven. som har sine kilder- oppe under Graakallen, gaar igjennem Kobberdammen, gaar øst- Sydøstlig og derpaa østnordøstligt ud i Theisendammen, 154 m.. O. h. Herfra gaar den i nordøStlig retning nedover mod Ilevolden og bøier saa mod nordnordvest ud i Ilsviken, dannende paa en kort Strækning grændsen mellem Trondhjem og Bymarken I den søndre del af Trondhjems Bymark har SkjelbredelCen,. der løber ud i Nide1ven, nogle af sine kilder. Af indsjøer og damme er der i Bymarken ialt 13, og deres samlede areal udgjør 0.(;9 km.2 Det største vand er Skjelbre(lva1n- paa grændsen mod Strinden og Byneset. Den del af Bymarken, som ligger nærmest mod Trondhjem,. er paa skraaningen ned imod byen temmelig stærkt bebygget. Derhos er der nogen bebygning langs fjorden, men da landet her falder steilt af, saa er der i det hele taget ikke synderlig plads,. og bebygningen bliver spredt trods det, at landet ligger nær en stor by. Af Bymarken er 7ïZ2 km.2 optaget af 45 arvefæSter,„ pladse og grunde. fordsmom1et i Bymarken er Som oftest tyndt og er bevokset med ener og lyng. Hist og her er der lidt ler og sand med muld- jord. Som før berørt, er der i Bymarken foretaget temmelig be- tydelige ir(eplantninger Disse paabegyndtes i 1871. Dengang var saavel Ilbergene som de øvrige nærmeste stræk- ninger afByn1arken snaue; i de høiere strøg var spredte buske og lidt olderkjær. I Tømmerdalen og ved Klemetaunet og Fola- fod“en og ved Kobberdammen var lidt tættere bevoksning af smaa- træer, og ligesaa paa den sydvestlige side af Ileelven nedover til Henriksaasen og Vintervatn. Nu er plantningerne fortsat i 25 aar under ledelse af forst- meSter J. SChiøfz, og der er ialt udplantet 1614 091 træer og planter, og det hermed beplantede areal udgjør 620.o ha. (=6300 maal). Der er nu træer iBymarken af 17 cm.s tvermaal 1 meter fra jorden og med tophøide 1O—12 meter. 0mkostuingerne ved plantninger har været baaret af Trond- hjems kommune. brændevinssamlaget og Kleistes stiftelse. For de felter, hvor der brugtes de billigste planter, og hvor jord— og veirforholdene har været gunstige, er beplantningen (ibe- regnet planter o. desl.) fuldført for kr. 1.6o å kr. 2.oO pr. decar,. ikke indbefattet grøftning, gjærder eller ekstra bekostninger. Der er saa godt som udelukkende anvendt plantning, ikke saaning. De plantede træer og skogens trivsel er omtalt tidligere (side= 126—128). I Bymarken er der flere store myrer, saaledes mellem Sol- heimsaaSen, Fjeldsæter og Lagmandssæter.