Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/330

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

‘rBom)HJEM. 319 „Gjenreisningen af Trondhjems domkirkes vestre skib.“ Bakke nonneklo.Ster, Nunnusetr á Bakka, ligeoverfor Nidaros paa Nidelvens østside i Lade sogn, nævnes første gang ved midten af 12te aarhundrede, men nærmere kan dets alder ikke bestemmes. Ligesaalidt kjender man med vished den orden, hvortil klostret hørte; antageligvis var det et benediktinerkloster. Stifteren nævnes ei heller nogensteds; det gamle jarlesæde Lade var en af klostrets vigtigste og nærmeste eiendomme. Sit navn Bakke har klostret af beliggenheden paa bakkehældet ned mod Nidelven. Om ingen af de med jordegods forsynede norske klostre er efterretningerne saa tarvelige Som om dette. Rimeligvis har Bakke kloster under verdslig bestyrelse staaet ved magt indtil 1564, da dette og Helgesæter kloster blev „ruine- rede“, formodentlig af Olaude Collart og hans svenske hær, som i dette aar holdt Trondhjem og Omegn besat. 19de Oktober 1660 solgte Fredrik IH Bakke kloster og gods til brødrene Marcellius for 29 O32 rigsdaler. Af klostrets bygninger er nu intet tilbage. Efter Schøning stod klostret der, hvor Bakke gaards have er. Helgesæter (Els(eter) kloster, .Monasterium San(:tæ Sedis. Omtrent 60O meter i sv. for Nidaros domkirke paa den anden side af Nid- elven ved en liden bæk, der falder i samme, laa Helgesæter kloster for regu1ære kanniker af Augustinerordenen. Stedets ældste navn synes at have været Elgioseter, Eigloseter eller Elgeseter, hvilket siden, da der blev et kloSter, forandredes til Helgisetr, Santa Sedes, den hellige bolig. Dette kloster er rimeligvis stiftet af erkebisp Eystein Han skjænkede meget gods til dette kloster og flyttede den ældre Marie- kirke i Nidaros did, for at faa rum for Sin udvidelse af Krist- eller domkirken, ved hvilken leilighed ogsaa kong Harald Haard- raades lig flyttedes fra Mariekirken til Helgesæter. Klostret fik først 1176 eller kort derefter en kirke opført. Helgesæter stod i afhængighedsforhold til erkebispen, og han an- saaes for klostrets abbed (fader). Men paa den anden side besad klostret selvstændig eiendom. Stiftelsen af Helgesæter kloster fal- der ind samtidig med kardinal Nikolaus’s ophold i Norge, og hin 1egat eller en af de første erkebisper, og da nærmest erkebisp Eystein, kan med rimelighed ansees for stifteren. Helgesæter nævnes i Sverres saga. Under bagleroprøret tvang bisp Nikolaus i 1199 prioren og de andre kanniker til at tage parti med baglerne, da han ellers truede med at sætte ild paa klostret. I Helgesæter kloster blev, som før omtalt, hertug Skule dræbt i 1240 af birkebeinerne, ligesom hans Søn Peter og alle hans mænd paa en nær. Ved denne leilighed lagdes hele klostret i aske. Endnu 1558 holdtes gudstjeneste i Helgesæter kl“oster.