Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/320

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TRONDHJEM. 309 Tidligere var stranden nedenfor sjøboderne ved Sandgaden og Fjordgaden temmelig grund, og kun ved høivande kunde mindre fartøier lægge til. For at skaffe havn og tillige plads for jern- banen blev hele den strækning, som nu kaldes østre og vestre Kanalhavn, udmudret, og samtidig blev der fyldt udenfor, saa at de to temmelig store flade øer, hvorpaa som omtalt Røros- banen og Merakerbanen har sine tomter, fremkom; disse Øer dækkedes delvis af moloer, og havnean1ægget bestaar af 2 store stenmoloer, en ved Ilsviken og en vestover fra elvens udløb, med indenfor liggende bassiner. Indenfor den ved moloen dannede ytre havn ligger de to øer, den vestlige dog ikke dækket af nogen molo. Paa disse, der ved broer er forbundne med fast1andet. har jern- banestationer med tomter sin plads, og saavel ved ydre som ved indre bassin og paa fastlandet ved Ilsvikmoloen er kaier an1agte. Mellem øerne og selve byen er et kanalanlæg, der danner den indre havn Ligeledes er elveudløbet ved opmudring uddybet saa- ledes, at det danner en god havn, Elvehavnen. Ved udførelsen af disse arbeider vedtog Trondhjems kommune i 1879 at levere i færdig stand tomtearealer af ca. 9O og 40 maals størrelse paa ørene nordenfor byen til stationer for Merakerbanen og Rørosbanen, i det væsentlige i overensstemmelse med det af Stadsingeniør i Trondhjem C. A. Dahl under 24de december 1874 af- givne forslag, mod at de nævnte jernbaneanlæg derfor betalte til kommunen et beløb af 800 000 kroner. Havneanlægget blev, som nævnt, fuldført i 1884. Gjennem- snitsomkostningerne ved disse store mudringer beløb sig til om- trent 4O øre pr. m.3 med mudderdyb til 6.9 meter. Der mudredes daglig ved 10 timers arbeidsdag 47O m.3 pr. dag. Arealet af havneanlæggets østlige del mellem nedre Elvehavn og Ravnkloindløbet udgjør 19O 90O m.2 Arealet af havneanlæggets vestlige del, den vestre Kanalhavn, 55 575 m.2 Merakerbanens stationstomt udgjør 88 O0O m.2 Nordbanernes stationstomt 42 6O0 m.2 Længden af bolverket mod østre Kanalhavn, Ravnkloindløbet, ydre bassin, indre bassin, nedre E1vehavn, vestre Kanalhavn ud- gjør tilsammen 31O0 m. Længden af mure paa stenjeté tilsammen 1100 m. Ud1iggerbroerne ved nedre Elvehavn har en samlet længde af 350 m. og udliggerbroerne ved det ydre bassin ö1O m. Til nedre Elvehavn er der 8 vippebroer, til østre Kanal- havn —5 og til Bratøren (bysiden) 3. Moloen foran det ydre bassin har en længde af ca. 7OO m. og moloen foran Ilbassinet 5O0 m. Areal af vestre og østre havn udgjør — — 128 900 m.2. Ydre bassin —-—-—-—-—— 113 100 Nedre Elvehavn til Bratøren — — — — 106 300: Rosenborg bassin —-—— —-—— 2 9800 „ Tilsammen ïOO m.2