Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/30

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

— NATURLIG BESKAFFEN . 19 og langs de sydlige naboamter, e det dog neppe berettiget at sammenfatte fjeldstrækninger pa grændsen under deslige fælles- navne som Kjølen, Dovrefjeld, og befolkningen, der her i landet ikke pleier at være sen til a‘ sætte navn paa alt det, der optræder som geografiske individualiteter, har ikke sammenfattet grændse-B fjeldene mod Sverige og od de sydlige amter under noget fælles- navn. Nu er her pa ændsen en række høie fjelde: Sylene op till 1766, Skars1jeldene op til 1534, Vigelen op til 1500 og Storvigelen op til 1582 m. Men disse fjelde bestaar af forskjellige bergarter, er adskilte indbyrdes ved lavere strækninger og selv delt ved for- holdsvis dybe pas eller døre, der gjennemstrømmes af elve, saa at vandski1let ikke ligger efter nogen sammenhængende kjøl. Hørbye, der har gjennemvandret disse egne, skriver om Skars- fjeldene og Sylene: „Vil man nu slaa alle disse fjelde sammen og betragte dem underét som grændsefjelde, maa glat-„,h.e1e ’ “ —pɔa„a“„„t;(:e“ “ ’11 1“ oþiIo “S2då(ɔx8ganx1ǫrdgfisɔ4ø-ende antages at have en middelhøide, der ligger nærmere 4ooo end 3000 fod over havet. Men en saadan sammenstillen af disse fjelde, fordi de tilfældigvis ligger i ét strøg og paa rigsgrændSen, er dog hver- ken orographisk eller geognostisk rigtig; Skarsfleldene danne i begge- henseender et særegent felt for sig, der ikke bør forenes med den nordenfor og østenfor beliggende gruppe af krystalliniske skifere, hvis nordligste del kaldes S le-Zɔe. og som er skarpt adskilt fra

§fi“e§“anigggeggtJ“xed Noas Steg dal. *Îden nævnte gruppe

§f skifere paa svensk Ýsidellog ingeî:ilund“e““i“* Skarsfjeldene er denne egns høieste parti at søge; foruden Sylene selv maa her.nævnes Helag Støterne, hvoraf den ene, der rimeligvis ikke er den høieste, endog naar 5400‘ o. h.“ Endnu mindre kan der opstilles en fjeldrække Dovrefjeld, der skulde være en arm af Kjølen og gaa imod vest; det maatte da være de nordenfor Aursunden og paa begge sider af G—ula lig- gende strækninger, der skulde repræsentere Dovrefjeld, da enkelte toppe her naar op til 4000 fod, men at opstille dette skiferlandskab som en arm af Vigelens granitfelt er høist unaturligt, og desuden eksisterer her en betydelig Þda1fǫmu gg, hvis høide over havet kun er fffellé“m 7OO og 770 meter, og det høieste pas, som man maa overstige for at komme fra det sydlige til det nordlige Norge, er f.— eks. ved Rørosbanen kun 666.v m. At slaa grænse- fjeldene i søndre Trondhjems amt mod Sverige sammen under navn af Kjølen og at opstille for de høitliggende landskaber fra Røros og vestover til 0pdal et fællesbegreb, Dovrefjeld, blir at slaa sammen fjeldstrækninger, der— hverken geologisk eller geo- grafisk udgjør nogen enhed. Arealet —fordelt efter høiden. Af amtet ligger høit regnet un îZ5 lavere end 157 meter (50O fod) og % mellem 157 og 314 meter (500 og 1000 fod). Hele 57 0Z’0 af Overfladen ligger over 314 meter over havet og hele 41 % ligger over 627 meter “(20()0 fod) over havet. l ( g I f