Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/254

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FoBH1sToRIE. 243 ældre jernalder, den saakaldte førromerske jernalder, ikke repræ- senteret ved noget fund. Det ældste folk, som har boet her, har ikke kjendt metaller og har anvendt redskaber af sten, ogsaa af “horn, ben og træ. Om folk, som befinder sig paa dette kulturstadium, siger man, at de befinder sig i stenalderen. Senere lærte hin tids folk at anvende bronce, som bestaar af kobber, ca. 90 %, og tin, ca. 10 %, og tillige havde de da lært guldet at kjende. Til denne tid henlægges ogsaa de saakaldte helleristninger eller billeder indhugne i sten, oftest af skibe, men ogsaa af mennesker og dyr. Ogsaa helleristninger forekommer enkeltvis ved Trondhjemsfjorden. Brugen af jern havde man, som det synes. lært i de første aarhundreder e. Kr. f., og man regner den forhistoriske jernalder i Norge fra denne tid og indtil den første halvdel af det 11te aarhundrede. Man deler jernalderen igjen i 2 perioder, den ældre og den yngre jernalder, og disse aldre adskiller sig ved old- sagernes form og stil. Arkæologerne drager grænsen mellem de 2 perioder i det ottende aarhundrede. Over „Trøndelagen i forhistorisk Tid“ har overlærer K. Rygh leveret et Specialarbeide, og den følgende oversigt er væsentlig et uddrag af dette arbeides meddelelser om søndre Trondhjems amt. De to stenalderkulturer, den almindelige stenalder og den saakaldte arktiske, mødes i egnene omkring Trondhjemsfjorden. Søndenfor Dovre er den almindelige stenalders former overveiende, og oldsager af den arktiske type undtagelser. I Tromsø og Fin- markens amter er det omvendte tilfældet, og endnu i Nordlands amt udgjør fundene fra den almindelige stenalder kun en fjerde- del af det hele antal. De to stenalderku1turer er lige stærkt re- præsenteret omtrent ved Trondhjemsfjorden eller nøiagtigere noget nordenfor fjorden. I den nordligere del af Fosen fogderi er fund af arktiske oldsager overveiende i antal, søndenfor Trond- hjemsfjorden er fund fra den almindelige stenalder forholdsvis hyppigst. Nogen skarp grænselinie kan ikke drages. Grave fra stenalderen kjendes ikke i amtet, men oldsagerne fra stenalderen findes løse. Af særlig betydning er de fund, som indeholder vidnesbyrd om en varigere bosidden paa samme sted og vel ogsaa om en stærkere og mere samlet befolkning. Dertil regnes navnlig værksteds- fundene. . Af steder, hvor der synes at have været flinteværksteder; nævnes Klau1—en paa Frøien, hvor der er fundet 2 økser af flint, liggende sammen, og en hel del flint, mest af haandstenes størrelse; men ogsaa ganske smaa Stykker. — Paa flere steder i det nordlige Norge er fundet løSliggende flintestykker, der kan have givet stenalderens folk materiale til deres redskaber, saaledes: Paa Terningen i Agdenes herred er der fundet nogle „ual-i mindelig store blokke af .raa flint“. Ved kysten af Gulosen i