Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/222

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMIDLER. 2 1 I gik til Romsdalen, medens hovedveien førte over fjeldet til 0pdal og over 0pdalsskogen. til Rennebu, hvor den delte sig i to veie; den ene gjennem 0rklas dal, den anden gjennem Guldalen. Gjennem Østerdalen kom en vei fra Sverige og sydlige lande til Nidaros. En vei kom gjennem Herjedalen og Jemteland over Sulfjeldet gjennem Værdalen. Efterhaanden som pilgrimsfærderne til Nidaros blev alminde- lige, opførtes hospitier, der underholdtes af erkebispestolen, kapit- lerne og klostrene. To saadanne bevaredes til forrige aarhundrede paa gaardene Gryting og Rolstad i Fron. FjeldStuer (sáluhus, sálustofur) var anlagte paa fjeldovergan- gene.— Herbergerne paa Jemtlandsfjeldet synes at være gamle. Fjeldstuerne paa Dovrefjeld byggedes som nævnt af den ældre Eystein Magnussøn. Hvert aar r ’ “ ’ disse-veie-:’der mødtes 1 mil fra Nidaros, og den høide, hvorfra de fik byen i sigte, kaldtes Feginsbrekka eller Glædesbakken. Det gamle veinet, paa hvilket bygdens folk udførte lidt ar- beide, havde vel i det hele og store gjort sig selv, idet folk fra gammel tid red, hvor det var lettest at komme frem. Den vigtigste vei til det trondhjemske vedblev at være den om- talte, som gik fra Østlandet og nordover langs Mjøsens østside gjennem Gudbrandsdalen til Dovre samt videre gjennem Opdal og Rennebu og derfra enten efter Guldalen eller Orkedalen til Nidaros. Veien over Østerdalen synes mindre benyttet. Saaledes blev det med veiene til det ’17de aarhundrede. — Da Christian V besøgte Norge sommeren 1685, foregik den største del af hans reise overland tilhest, idet vogn kun benytte- des fra Kongsvinger til Elverum. Passagen over Vaarstien mellem Hullet (Kongsvold) og Drivstuen skildres i vedkommende reisebe- skrivelse som overmaade farlig og besværlig; de fleste af kongens følge turde ikke sidde paa hesten. I 1704 kunde Frederik IV benytte kariol i Drivdalen, skjønt kongen rigtignok ikke turde sidde i udover Vaarstien. Fra Stavanger til Trondhjem synes der overhovedet ikke at have været noget farbart veistykke tillands, undtagen over Mands- eidet paa Stadtlandet og fra Surendalen til Orkedalsøren. Efter midten af det 18de aarh. blev der foretaget ombygning af mange veie af generalveimester Nikolai Fredrik Æ“ogh i det nordenfjeldske. Den trondhjemske hovedvei blev nu sat ibrugbar Stand, saaledes at den allerede ved kronprins Fredriks besøg i 1788 var upaaklagelig nordenfor fjeldet. Veiene var imidlertid i ældre tider ikke farbare for alminde- lig færdsel det hele aar; over Dovre var det lang fjeldvei fra Toj’te i Gudbrandsdalen, hvor veien før tog op, til Rise i Orkedalen. Fra Dgomaas, hvor veien-—nu tager af over Dovre, er det -—,o-§;—-—-—L—-