Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/203

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

192 SØNDRE TRoN1)HJENs Amt En ganske anden fart har udvandringen faaet iaar — siger amtmanden i sin indberetning af 24de november 1866 — og i det nu følgende tiaar, 1866—75, udvandrede 4876 personer eller 488 om aaret; i tiden fra 1876 til 1890 er udvandret 11506 per- soner eller 767 aarlig. Af de 17931 personer, som er udvandret fra søndre Trondhjems amt i de sidste 25 aar, falder 8750 paa Fosen, 4089 paa Orkedalen, 4576 paa Guldalen og 5566 paa Strinden og Selbu fogderi. n I samme tidsrum er fra Trondhjems by udvandret 6248. Herfra er ingen udvandring foregaaet før 1866. De bygder, hvorfra udvandringen har været stærkest, er særlig Støren, Holtaalen og Selbu, som i aarene 1866—-1890 ved udvandring har tabt ialt respektive 809, 323 og 1985 indvaanere, hvilket svarer til 36, 35 og 35 % af herredernes middel-folke- mængde, naar folkemængden i 1875 regnes som saadan — dernæst kommer Melhus (3O 0Z0), Byneset (29 %), 0pdal og Buviken (26 0Z0), Soknedalen (25 0‘.Z‘0), Horg (24 0,“’0), Orkedalen, Rennebu og Sings- aas (28 0‘ø’0), Leinstranden (20 0z‘o)ɔ Hølandet (18 0Z0). Børsen, Strin- den og Stadsbygden (17 0Øo)ɔ Klæbu (16 0Z0), Meldalen (14 0Z0), Røros (12 %), Aalen (11 0Z0), Aafjorden, Bjugn og Hevne (10 0,Z0), Hitteren og Flaa (9 %), Bjørnør (8 %), Ørlandet (7 %), Rissen og-Budalen (6 0Z0) og Frøien (4 0Z‘O). Fra Fosen fogderi er udvandringen meget mindre end fra de øvrige fogderier, idet den nævnte procent i de nævnte aar for Fosen fogderi kun er 9, for 0rkedalens fogderi og Guldalen 22 og for Strinden og Selbu fogderi 23. Ogsaa udflytning fra distriktet bidrager til at standse folke- mængdens forøgelse. I den første 1O—aarsperiode, 1866—1875, er der udflyttet 535 flere end indflyttet, og i den sidste periode, 1876—-1890, giver indflytningerne kun et overskud af 111. Folkemængden i amtets landdistrikt var ved folketællingen i 1865 89 836. I de 2—5 aar mellem folketællingerne i 1865 og 1890 udgjør, ifølge statistiken, overskud af fødte 25 722 og overskud af udvandring og udflytning 16806. AmtetS folkemængde er saaledes forøget med 8916, hvilket stemmer med den foran anførte tabel over folkemængden, naar de 4097 indvaanere, som med en del af Strinden herred er indlemmet i Trondhjems by, fratrækkes, idet amtets landdistrikts folkemængde efter sidste folketælling udgjør 94 655, naar hine 4097 indvaanere fra Strinden er medregnet til byen. Familien-, huse. Amtets befolkning var 1. januar 1891—for- delt paa 26 843 husholdninger, hvoraf 20 331 i landdistrikterne og 6512 i byen. Dertil kommer 39 offentlige husholdninger, d. e. fattighuse, syge- huse, sindsSygeanStalter, opdragelses— og undervisningsanstalter og andre, hvoraf 8 i landdistriktet med ialt 63O personer og 31 i byen med ialt 691 personer; antallet af enslig boende individer