Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/166

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FIsKE 0G F1SKEBIEB. 1ð5 Hjemmejisket er af “ “ ggjQE—=E9S§9—Í9g-d:ǪË’l;’ statistiske opgaver over hjemmefisket foreligger ikke, men det kan vistnok, eftersom fisk er et almindeligt fødemiddel i kystherreder, anslaaes til en værdi af 25O 00O kr. for amtet, heri indbefattet kr. 9O 000 for fisk, solgt i Trondhjem. Hjemmefisket til Salg af fisk fornemmelig til Trondhjem er af vigtighed i Ørlandets og Frøien herreder, men —ogsaa i de andre herreder ved og udenfor Trondhjemsfjorden. ï TIZ09d-13.lÊlZ9. faar nu .x愧entIia —d;Z1“11f-— ä81ä-fi8k6f0I8§mJ—ve-fIa . Ø1jàndWefit-,„ og af endnu —større betydning kunde dette fiske blive, da Bejan havn staar i stadig forbindelse med Trondhjem, saa fersk fisk kunde sendes herfra til det sydlige Norge, særlig til Kristiania. Sædvanlig pris for fisk i Bejan er 25 øre pr. kg. for flyndre og kveite, 8—12 øre pr. kg. for torsk og 5—8 øre pr. kg. for hyse. Uerne betales med 10 øre stykket, fersk og saltet. Uer fiSkes et par steder i leden. Der er 10—12 baade i Ørlandet, der stadig driver hjemmefiske eller rettere til husbrug og til forsendelse til Trondhjem. — Salg af fersk fisk er af stor betydning for Frøien herred, og tem- melig betydelige mængder af kveite, torsk, hyse, uer, flyndre for- uden laks afsendes til Trondhjem, dels i fersk tilstand, dels saltet. Antageligvis er der 50 baade, som i Frøien herred er mere eller mindre stadig beskjæftiget med fangst af fisk, som sælges fersk. W Flyndre sælges fersk til Trondhjem. Endvidere fiskes til husbrug i Frøien hyse, uer m. m. Denne sidste sælges i saltet ti1stand. 2 mand kan som Sjeldenhed fiske en tønde om dagen i gunstigt veir. Særlig skal her omtales “flsket i Tron(lhjemsjîjorden. Trondhjemsfjorden frembyder efter G. O. 1S’ars gunstige be- tingelser for udvikling og trivsel af de sædvanlige madnyttige fiske- sorter, og dens fiskerigdom er større, end man har formodet. Ogsaa om sommeren vil her kunne drives et meget lønnende dybslinefiskeri, navnlig efter brosme. Fjordens eiendommelige abrupte krumning, hvorved hele dens indre større del, fra Rødbjergodden af, kommer til at danne et skarpt begrændset bassin, der staar i aaben forbindelse med den ydre del, har til følge, at alskens fisk, selv vandrefiske som sild og torsk, her meget let vil komme til at antage en stationær karakter og holde sig i fjorden baade sommer og vinter. Dette er en sag af betydning ved den kunstige fiskeformerelse, og neppe noget sted egner sig mere hertil end Trondhjemsfjorden. Der er ogsaa flere naturlige baSsiner, der ligesom er skabt for kunstig fiskeudklæk- ning i mindre skala, og det kunde være værd at forsøge at besætte den indre del af fjorden med madnyttig fisk. Det er —i virkeligheden uberegnelige masser af fisk, der vil kunne leve og trives i den indre del af Trondhjemsfjorden, naar fornuftige foranstaltninger tages, og Trondhjem vil ved sin heldige