Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/115

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

104 “ SØNDR—E TBONDHJÎEMS Anm. Antal af —flnner og ren i søndre Ti-ondhjems amt i ]89O: He rred. Antal Antal Anmærkniug. finner-. ren. Bjørnør — — — 15 1 000 Aafjorden . . . 10 1 260 Antallet af ren a.nslaaes af de fastboende meget støi-re. Se1bu ..c-—.. 1 Rø1—Og . . . . .... . 34 1 880 Desuden ca 1000 ren, tilhø- Aalen (HeSjedalen) —-—-—-— 13 rende fastboende. 6(1) Desuden ca. 200 ren, tilhø- rende fastboende. s Meldalen og tilstødende herreder 31 640 „ Tilsammen I 104 5 380 Fi ’ —“tiWl— i— som.st.øder til rigsgra?n„d.sen, i de østlige dele af Selbu (Tyda1en), Holtaa1en,

Røros. Endvidere beites med rensdyr„i dele af Bjørnør

og Aaf jordens herreder. I de andre herreder færdes finner ikke eller kun undtagelses- vis og for en kortere tid. Det blir saaledes dels i den del af amtet, som ligger nord for Trondhjemsfjorden, og i den del, som ligger langs rigsgrænd- sen, at finnerne beiter med ren, og saa i ringe grad vest for Gula. Finner har fra gammel tid beitet i ]3jørnør med ren, ialfald i de sidste 2 a 8 menneskealdre. Finnerne har her i tidligere dage som regel holdt til istats- almindingen, men i den senere tid og særlig om vinteren har de udstrakt sin beitning vestover mod kysten over privat gruud. Paa øerne har finnerne i enkelte aar søgt hen med ren, saaledes paa Stokøen, Bør-øen og Ramsøen, naar ulven er bleven for slem paa fastlandet. . Finner, som beiter baade i Norge og Sverige, er der ikke i Bjørnør. De opholder sig aaret rundt i herredet, men streifer af og til ind paa naboherrederne. Antal af beitende ren i Bjørnør anslaaes til 1000. Finnerne Siger, at beitet er knapt. Alminding- skogen er mindre god løvskog af ringe værdi, og hele almindingen anslaaes til 17 O00 hektarer, hvoraf 7000 hektarer skogmark. I Aafjorden har finner i de sidste 40 til 50 aar, dog maaske med nogle aars af brydelse, beitet med ren i statsalmindingen, som er 15 0OO hektarer stor, hvoraf ca. 5000 hektarer birk og lidt naaleskog. Beitemarken i Aafjorden er bedre end i Bjørnør. Finnerne i Aafjorden har tildels ogsaa streifet om i Bjørnør, men fornemme- lig i de tilstødende strækninger af Beitstaden og Værran og i de søndenfor Aafjorden liggende herreder, navnlig i Bjugn (Skjørn) .Og Rissen. “ I Aaf-jordens alminding findes gammer ved ])ysvatn, Lang-