Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/336

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

— N0R1)HoR1)I.AN1)S FoG1)EBI. 331 henlagt under den bergenhusiske infanteribrigade. Korpset var delt i to kompagnier, det osiske og det nordhordlenske. FiSket. Saltvandsfisket omtales under de enkelte herreders statistik. Herved er dog at merke, at man endnu savner stati- stiske opgaver for enkelte fiskeriers vedkommende. Foruden de opgivne fiskerier drives der saaledes i den senere tid et betydeligt aalefiske, og der skal udføres et anseeligt kvantum aal fra Nord- hordland og tildels ogsaa fra Søndhordland. Der drives ogsaa en del hvalfangst paa enkelte steder i Nordhordland, og det kan af og til lykkes at faa stængt og dræbt store mængder af hva1 i gunstig beliggende fjords og bugter. Om størrelsen af denne fangst haves heller ikke for tiden statistiske opgaver. A Den betydelige forsyning af fersk fisk, der medgaar til Ber- gens daglige forsyning, og som sendes ind fra de nærmest liggende kystherreder, unddrager sig ogsaa kontrollen. idet statistikken væsentlig kun omfatter laks, den fisk, der præpareres enten ved Saltning eller paa andre maader, og den fisk, der kommer ind i større sig. Under rubrikken „Andre fiskesorter“ er derfor under hver om- stændighed kun en mindre del af det opfiskede kvantum af fersk fisk medtaget. Til udbyttet af fisket maa altsaa lægges ikke alene, hvad herredets befolkning selv forbruger, men ogsaa for mange af herrederne i Nordhordlands vedkommende mesteparten af, hvad der dagligen afhændes paa Bergens fisketorv. “ De store vaarsildfiskerier, der tidligere spillede en saa be- tydelig rolle i Søndre Bergenhus amt, er ophørt fra og med 1870. Efter den tid findes der kun nu og da vaarsild og i mindre kvanta. Silden Synes fremdeles i stor mængde at holde til langs kysten, men den kommer ikke ind under land. De bedste fiskep1adse i Søndre Bergenhus amt har været Espevær, Bømme1øen. Nøklingholmen, Hisken og Brandøsund, samtlige paa vestkysten af Søndhordland. Noget større vaarsildfiske har sjelden faldt i Nordhordland, i alle fald ikke i de sidste 40 a 50 aar. I 1855 var der i Søndre Bergenhus amt 155 salterier til en værdi af IZ3 million kroner. I 1854 var der fra amtet 210 silde- førende fartøier og i 1868 249. Se forøvrigt om vaarsildfisket en afhandling af kommandør Juel i „Norsk Fiskeritidende“ 10. aarg. Amtmand Boye-Strøm har ogsaa berørt vaarsildfiskerierne i Søndre Bergenhus amt i sin topografisk-statistiske beskrivelse af Stavan- ger amt. W c