Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/621

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


6 I 6 NORDRE BERGENHLYS AMT. slaatten strækker Sig dog for enkelte gaardeS vedkommende noksaa langt op imod fjeldhavnegangen, Særlig er dette tilfælde paa gaardene Tvinnereim, Rand og Aaland. Kvæget hører til fjordraCe11; paavise]ige blandi11gsmærker optræder kun enkeltvis og skriver sig fra en tid, da der gjordes forsøg med telemarkskvæg. Det typiske stedegne kvæg foretrækkes nu udelukkende. HeSteavl er betyde1ig; der sælges heste over fjeldet til Gud- brands(lalen, Va1dres og Hallingdal Indviken er bekjendt for sine hopper. Der opdrætteS og sælges ogsaa hornkx?æg. K r e a t u r h o l d Samt fj æ r k r æ i Indviken herred 1ste januar 1891: HeSte . . 335 Storfæ . . . 3 446 Faar. . . 5 623 Gjeter . 422 Svin . 612 HønS . . 282 xZEnder . . 5 Kalkuner . 3 In (l vikens landbrugSforening, stiftet i 1892 med for- maal at virke til næringsveienes udvikling, havde ved udgangen af 1895 34 med1emmer. Bla-ksæter1andboforening, Stiftet i 1894 med formaal at virke til kvægav1ens fremme, havde i 1895 19 med1emmer. O l den s lan d bofor ening, stiftet 1887 med formaal: jordbrugets udvikling og ophjælp af gaardbrugernes kaar, havde ved udgangen af 1895 5O med1emmer. R an ds lan dboforen ing (i Utviken), stiftet i 1884 med formaa1: ophjæ1p af landbruget, havde ved udgangen af 1895 17 medlemmer. De største myrer ligger i det strøg, som kaldes «Markerne» (;me]lem Faleide og Horninda1svatn), og gaardene Langsæter og Sindre har de Største myrStrækninger. De er vistnok skikkede for dyrkning, naar elveleiet og de smaa tjern blev sænket. Saaledes vilde SæHk11lHg af e1veleiet ved Jutda1Sbroen (tæt ved Kjøsbu11den i Hornindal) i en dybde af ca. 2ÍZ2 meter og en længde af ca. 4O meter muliggjø1—e tørlægning af ca. 500—-600