Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/538

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Si-:I..1E HEBRE1). 533 til offent1ige bygninger i Danmark; thi man ved, at lensherren paa Bergenhus ifølge kongelig ordre sendte et skib til Kjøben- havn 1643, ladet med 518 tilhugne klæberstene fra Selje og Lysekloster. Den østre halvdel af øen Selje har altid tilhørt præste- embedet, men ved reskript af 20de marts 1807 blev ogsaa den vestre halvdel henlagt dertil. I 1866 foretoges en delvis udgravning af kirke— og kloster- ruinerne af O. Krefti)?g. Ruinerne kan efter beliggenheden inddeles i: Den nedre gruppe, der indbefatter St. A1banikirken og klostret om klostergaarden samt de to isolerede bygninger, økonomibyg- ning og gjæsterum. Den øvre gruppe eller St. Sunnivakirken med de omliggende terrasser og hu1er. St. Albani kirke med kloster danner en noget skjævvink1et firkant, indes1uttet af stenbygninger paa alle sider. Dens nordre side indtages af kirken, der bestaar af en ældre og en senere ti1bygget del. De øvrige sider indtages af klostrets bygninger, og i det sydvestlige hjørne findes et stort taarn. I firkantens midte er klostergaarden, der paa søndre side er omgiven af en korsgang eller sValgang, der formodentlig har været overhvælvet. Hvælvede gange fører ud til bugaarden og op til terrasSerne. Klosterbygningerne har rimeligvis ogsaa havt en overeta-ge af træ paa de vestre og søndre bygninger, efter det fundne kullag at dømme. Denne har da blandt andet været benyttet som soVeloft (dormitorium) for munkene. St. Albani kirke havde langskib og taarn, tilsammen l1O fod lang. SkibetS længde indvendig er 85 fod og dets bredde 281Z2 fod. Taarnet er 46 fod høit, 24 fod bredt og 20 fod langt og har to rundbuede porta1er; desuden har det 7 smaa vinduer. Det har 3 etager. Muren er 5 fod, 4 fod og 3 fod tyk. I nordvestre hjørne findes en vinde1trappe, der i 28 trin fører op til 2den etage. ()ver indgangen til denne trappe er en klæbersten, hvori er indridset runer, der dog var saa udviskede, at de ikke kan de- chiffreres. Taarnet har klæberstens hjørner, der for størstedelen er ned- brudte og bortførte. Kirkens gulv var urørt og bestod af uregelmæssige stenhe1ler. Under gulvet fandtes i skibets vestre del overalt sammen- pakket ske1etter uden spor af ordentlig begravelse. Disse skelet- ter saa imidlertid ud til at være optaget af de oprindelige grav- steder og sammenpakkede her.