Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/536

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SEI.JE HEBRE1). 581 da omdannet til en kirke, hvis beretningen overhovedet er at stole paa. Eftersom Sunnivas helgenry steg, tiltog kirkens rigdom Ved de gaver, der strømmede ind fra de valfartende piIgrimme. Øen blev sædet for en biskop, og foruden et kloster blev der ialt bygget 5 kirker. Paa Olav Kyrres tid (l063—-1093) var Se1je sædet for en biskop over Gulathingslagen. Da Olav Kyrre havde oprettet en kjøbstad i Bergen flyttede biskop Bernhard derhen fra Selje, hvor han hidtil havde havt sit tilhold. Da hans distrikt, Gulathingslagen, havde faaet en stad, skulde han ikke længer bo paa 1andet. I en gammel biskopsfortegnelse benævnes Bernhards efterfølgere lige indtil midten af det 12te aarhundrede «biskoper i Selja», skjønt det er viSt, at de boede iBergen og sædvanligvis kaldtes «biskoper i Bergen», aabenbart fordi Bergens katl1edra1kirke, som kong Olav har grundlagt, da først blev fuldført og indviet. Oprettelsen af St. .“:lZb(l)lí b(me(Ziktinei-kl().s-tor paa Selje omtales ikke nogensteds i de nu tilgjængelige kilder-, og man kunde der- for fristes til at antage det stiftet allerede af Olav Kyrre, naar ikke den samtidige ()rdrik udtrykkelig sagde, at 111an før Sigurd Jorsalafars tid (1l03—ll30) ei kjendte munkeklostre i Norge. Zl[ZmCh formoder, at der vistnok allerede i Olav Kyrres tid har boet munke ved St. Albani kirke paa Selje, maaske ogsaa, efter biskop Bernhards flytning til Bergen, paa N ordnes ved denne sta(l, men at det kun var mu11ke fra fremmede, især engelske be11ediktinerk1ostre, der var forskrevne til landet som biskopens hjælpere og ikke dannede særskilte eller selvstændige kloster- konventer, førend disse oprettedes af Eysteyn og Sigurd. Opret- telsen af Selje kloster maa saaledes med størst sandsyn1ighed tillægges kong Sigurd. Fra engelske benediktinerk1oStre eller maaske fra Winchester antages at være komne de fleste engelske geistlige, der i— det 1lte og begyndelsen af det 12te aarl1undrede reiste til Norge eller i det mindste til Gulathingslagen, og som her dannede det oprindelige personale iSelje og Munkeliv klostre; fra disses midte maa de første biskoper i Bergen og Stavanger antages at være udgangne. Selje kloster var et benediktinerkloster, helliget St. Albanus, og munkenes ordensdragt var sort (svartmunkaklaustr). Klosteret laa afsides, dets breve er tabte, saa man kjender lidet til dets historie Abbed Ritabjørn af Nidarholm døde her paa hjemreisen til sit kloster i 1244. Herfra udgik den sidste Jerusalemsfærd under korstogene,