Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/198

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


AUBLAND HEBHED. 193 Aur1and (Vangen) kirke er en langkirke af sten, op- ført ca. 1300. Denne stenkirke har saakaldte dobbelte mure, fyldte med smaasten, og indfatninger Ved døre og hjørner af afveks1ende korte og lange firhugne klæberstene. Ved indgangsdøren er et indmuret kar af k1æbersten. Alle aabningerne, hvoraf 3 i korets østre væg, er i temmelig tidlig spidSbuet sti1, hvorfor kirken neppe kan være yngre end 1300. Ryggjaɔ“ kirZ1Zja var Aurland (Vangen) hovedkirkeS gamle navn. Den stod paa gaarden Venjum, 3—-400 alen ovenfor den nuvæ- rende kirke paa AurlandsVangen. Tomt og kirkegaard er endnu syn1ige. Den er nedlagt 1544, jfr. reskript af 19de januar 1669. Egen præst er nævnt. Undredal kirke er en langkirke af tømmer, opført efter 1722, med 60 siddepladse. Un(lradal kapella nævnes første gang, da Bergens biskop Audfinn overdrog kapellet til Paal Baardssøn, der i brevet kaldes «juris ufriusgue doCtor». Denne var kong Magnus’S kansler og blev senere erkebiskop i Nidaros (1333—-1346), han blev promo- veret til doktor i 0rleans 1320, og da biskop Audfinn døde 1330, er brevet altsaa fra decenniet 1320—-3O, og det henføres til 1321; kapellet har følgelig eksisteret før dette aar. Naar kapellet er revet, vides ikke, men det er skeet efter 1722. Prædikestolen i den nye kirke bærer aarStallet 1696 og maa være overført fra den ældre kirke. Urzdra(lal eller Umlru kape1lla var Undredal annekskirkes gamle 11avn. Det havde egen præst (som dog ikke synes at have boet der). Kapellet var dediceret til St. Nicolaus. Flaam kirke er en langkirke af tømmer, opført 16QO, med l50 siddepladse. Flaam kirke omtales ved 1360. Den maa have været en stavkirke. — Den nuværende tøn1merkirke angives i 1885 at være 25O a 3O0 aar gammel, hvad der formodentlig ikke kan nærmere begrundes. Flá kirkja var Flaam annekSkirkes gamle navn. Nereim (Nærø eller Bakke) kirke er en langkirke af tømmer, opført l859, med 16O siddepladse. Bakke annekskirke blev bygget for en del af Undredal sogn efter resolution af 13de juli l855. Paa Fretteim i F1aan1 sogn ha-r staaet et kape1, Fretteims kapella. Hovedveie. Hovedveien fra Vossevangen kommer ind i dette herred fra VosSeStranden, fortsætter ned igjennem NereimS— 13 — Nordre Bergenhus amt II.