Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/170

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SOGNDAL HHBHEn. 165 0ldfund. Stenalder . . . 3 Broncealder . . . O ZEldre jernalder . . 19 Yngre — . . . 3O Sum 52 Paa Slin(le er fundet en stenmeisel. EtSteds i Sogndal er fundet en ufærdig stenøks af graablaa sandsten. Man har be- gyndt at bore skafthu1let, men dette er skjævt anbragt, og man har da muligvis kaSseret økSen og Slengt den bort. Paa Nes i Stedje har man fundet en flintdolk. Af fundene fra ældre jern- alder er flere meget interessante. Paa Kmale fandt man i kanten af en grav-haug 2 broncekar, det ene er en Smuk flad skaal, med beskadiget bund, og det andet en halVkugleformet øse. De Stod løst i sanden —— Øsen Opi skaa1e11 — og intet spor af begra- velse eller af andre ol(lsager var at se i deres nærmeste omgivelSe. EtStedS i Stedje Sogn er fundet den i den almindelige oversigt nævnte guldbrakteat med ru11etegn. Paa ÄY()’l’)l68 i Norum er paa forskjellige steder fundet 2 beta1ingsringe af guld. InderSt inde i Sogndalsfjorden foretog en englænder, mr. Kennord, endel ud- gravninger i l892 og i 2 hauge fandtes gode gravfund. Paa gaarden Slin(le var, som før omtalt, en stor gravhaug, som kaldtes «Hydneshaugen.» med det bekjendte birketræ, som blæste ned i 1874. Haugen var opimod 4 m. høi og nær 19 m. i diameter og blev jevnet i vinteren 1892—-93, hvorved 3000 læs sten skal være bortført. I haugenS midte fandtes et gravkammer med rigt gravudstyr og desuden fandtes endnu et kammer, Som man kunde skjønne tidligere var plyndret, idet det kun indeholdt fragmenter af et træSpand med broncebeSlag. Af yngre jernalders fund fremkom der ved den oven omtalte mr. Kennords udgravning 4, af hvilke det ene indeholdt en trefliget bronceSpænde. Paa Nes i Stedje gjorde man i 1861 et rigt fund bestaaende af vaaben og en hel del redSkaber Paa Samme gaard har man senere til forskjellige tider samlet en hel del ol(lsager fra yngre jerna1der, Som vistnok oprindelig har tilhørt flere begravelser. Fra Kvaale har man ogsaa et rigt fund, efter al sandsynlighed fra en kvinde- grav. Her fandtes en jernøse med ti1klinket Skaft, en jernpande ogsaa med Skaft. Øsen var fyldt med brændte ben, og panden var hvælvet over. Endvidere et stegespid, Væske m. m. samt en stor bronceskaal eller kumme med tynde sider, men sterkere bund. Opi dette kar var nedlagt et par Skaa1formede spænder, en trefliget spænde, og dels i og dels udenfor karret laa en