Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/16

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


.1oSTEDA1.1—:N HEBB1—:1). 11 meren, har ogsaa befordret p1antevæksten og derigjennem muld- danne1sen, saa der her for en stor del er noksaa frugtbar jord. Forøvrigt maa dog jorden over hele dalen siges at være temmelig gjødselhaard. Paa gaarden Ormberg i den søndre del af hovedda1en er der i et ski-edløb rigelig nedsig af fje1djord, der opfanges af en lang rende under fjeldet —— en tidligere løk af elven. Med den Saa- ledes opsamlede fjeldjord har den nu 9O—aarige Anders 0rmberg frugtbargjort store flader, indvu11dne af elven ved hans i forening med sønnerne med uopslidelig flid og energi udførte elveforbyg- 11ingsarbeider. I Myklemyrgrænden og paa 0r1nberg gaar sneen i regelen bort omkring midten af mai, i den øvrige del af dalen noget senere eller i den sidste tredjedel af mai. Veien til Faaberg nordenfor E1vekrok kan ofte være sne1agt til henimod St. Hans, og har der været store Sneskred, kan store fonner ligge over veien endnu længere. Hvor fjeldet ligger mod solen som delvis i Mykle- myr, Fossen, Brueim og Krondalen, kan sneen gaa tidligere oppe i høiderne, saa gjeterne kan 1ivnære sig i fje1dskorterne tildels allerede i slutningen af april. Da agrene «mo1des» (muldstrøes) over hele dalen, kan vaar- aannen begynde tidligst omkring den 15de mai, men i regelen senere, omkring den 20de mai. Vaaraannen bliver i regelen færdig en 8 dage tidligere end andetsteds i dalen paa gaardene Fossen med Da-len, Øvre Myklemyr og Brueim. Idet molding af agrene fremskynder snesmeltningen pa-a disse og bereder dem til at modtage udsæden, kan det hænde flere steder, at sneen ligger høi rundt agrene, naar disse bliver tilsaaede. Udsæ(len er omtrent bare byg, et par Steder har været forsøgt med lidt havre. Høaannen begynder omkring midten af juli og varer med den megen ndslaat opefter fjeld1ierne og lauving til Michaeli. Kornet, byg, skjæres i slutningen af august (efter Bar- tholo1næusnatten). M. Foss skriver i 1750: «De Jorder, som især ere enten Frost paa Ageren under- kastede eller staae Fare for, at Sneeskreer skal overgaae dem, ere i Krondalen disse: Bersæt, Grov, Snetun, Kronen; i Milvirs- dalen: Milvir og E1vekrog; i Kregedalen: Yttre, Vanberg, Bjerk; i Niedalen: Præstegaarden. Den slags Sæd, som her saaes, er Korn og noget lidet Vinterrug.» Arealet er saaledes udnyttet: Ager . . O.7 km.2 Eng. . 2.7 »