Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/159

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


154 NORDRE BERGENHUS AnT. I Sognda-l er født 18de juni 1817 biskop Hans Paludan Smith Schreuder, bekjendt for sin virksomhed som miSSionær i Zu1uland; han døde den 27de januar 1882 under et ophold paa Untumjambili. Sogndal herred har i matrikulskyld 1357.25 mark. Sognda1 herred har ifølge den trykte matrikulfortegne1se 107 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af l2.70 mark. Ved udgangen af 1890 var hei-redets gaardsnummere delt i 557 særskilt skyldSatte brug, hvilke igjen, efter Opgaverne ved folketællingen i l891, var samlet i 333 selvstændig beboede brug, hvis gjennen1snitlige størrelse efter deres matrikulsky1d var 4.07 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var i 1894—-1898 kr. 2 184.00, i 1895—1899 kr. 2301.00. Efter vedkommende sorenskrivers opgave over solgte eien- domme i 1895 er skyldmarken gjennemsnitlig betalt med kr. l856.00. I gjennemsnitsberegningen her er ikke medtaget et enkelt salg, hvor det er angivet, at stor husværdi har bevirket uforholdsmæssig Stor pris. Opgaverne over huSdyrhold og udsæd er fra Opgaverne ved folketæl1ingen i 189l. Sogn(lal pr(Bsfegaard, hvis oprindelige navn er Aall (med 13’an(lCn) er i henhold til reduktionsloven af 19de juni 1882 fra- solgt 4 parCeller; en parcel gjenstaar usolgt. Gaardens Skyld er nu 11.46 mark (tidligere 13.56 mark). Efter reduktionens gjen- 11emføre1se vil gaarden faa følgende arealer: Dyrket indmark 5.01 ha., udyrket indmark 1.61 ha., tun og have 1.57 ha., bort- fæstede jordstykker 3.6ð ha., havnehage 1.98 ha., furuskog 10.8Ö ha., nogle udslaatter, to skogteige og etpar ikke kartlagte havne- gange samt l husmandsplads paa 3.172 ha. I skogdirektørens indberetning for 1893—1896 er skogmarken opgivet til 50.8ð ha., hvoraf uproduktivt 5.5O ha. Endel brænde og h11Stømmer til præste- gaarden maa kjøbeS. Hovedbrugets besætning og av1ing, som antages at ville blive nogenlunde af samme størrelse efter reduktionens gjennen1— førelse, er af sognepræsten i 1891 opgivet Saa1edes: Besætning: 2 heste, 11 storfæ, 30 faar. GjennemSnitlig av1ing: 210 hl. poteter, 35 hl. byg. Husdyrholdi 1891 var: 2 heste, 12 Storfæ, 44 faar, 6 Svin og 21 høns. Udsæde11i 1890 var: 7.6 hl. byg og 39.3O hl. poteter. Til kjøkkenhave- vækster anvendtes O.2 ar. Herredets største eiendom er Kaupanger i Kaupanger Sogn, der har i matrikulskyld 125.43 mark og 16 husmandspladse. Sam1et husdyrho1d i 189l var: 12 heste, 72 storfæ, 233 faar, 18 svin, 2 rensdyr, 96 høns og 4 ænder. Sam1et udsædi 1890