Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/869

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

854 No1u)1xE BP:nGENHUS AMT. nu kun at tvinge de unge soldater til at møde frem for at ind- rulleres og edfæstes. Men der hengik rigtignok et helt aar, før videre skridt foretoges. Efterat der ved kgl. res. af 7de august l8Ol var blevet bestemt, at «Leirdalske skiløberkompani» Skulde oprettes, blev Session berammet til 28de og 29de januar l802. Her fremmødte det nye kompanis officerer, som skulde modtage rekruterne, og i modsætning til tidligere havde almuen den først- nævnte af disse dage indfundet sig i meget stort antal. Saa snart mødet var sat, fremtraadte Anders Lysne og Anders Vold og androg skriftlig om udsættelse af sessionen, forat der igjen kunde gives dem anledning til at søge om fritagelse for udskrivning. Hertil toges der imidlertid intet hensyn, og forretningen begyndte Efterat mandskaberue var udtagne i tilstrækkeligt antal og iført uniform, skulde de edfæstes. Men da reiste der sig et svare spektakel, idet almuen gjentagne gange protesterede mod, at eds aflægge1sen foregik. Som følge heraf maatte forretningen ind- stilles for den dag. Den næste dag indfandt sig hos sessions- deputationen l2 udsendinger fra almuen, der fremlagde de doku- menter, hvorpaa de støttede sine krav om fritagelse for udskriv- ning, og de vilde ikke høre om andet, end at de gamle privile- gier fremdeles skulde staa ved magt. Under den opstaaede tummel og larm kom sessionsdeputationen tilkort overfor almuen. Sessionen hævedes, uniformerne tilbageleveredes, og fra almuen sendtes der nu virkelig en deputation til Kjøbenhavn med an- søgning til kougen. Men nu udfærdigedes der under 9de april 1802 en kongelig resolution, der paalagde sessiousdeputationen paany at begive sig til Lærdal, ledsaget af en tilstrækkelig sterk militær kommando, for at edfæste de udskrevne rekruter, og en undersøgelseskommission befaledes nedsat for at udfinde de skyl- dige, som derefter skulde dømmes. Af forskjellige grunde drog det ud til langt paa sommeren, før ekspeditionen kunde a“fgaa. Den kommanderedes af oberstløitnant Hans Gran I—Iol-st af sønden- fjeldske gevorbne infanteriregiment. Tropperne, som samledes paa Granvo1den paa Hadeland den l6de juni og afmarscherede 2 dage efter, bestod af l8 officerer, 32 underofficerer og 452 menige, udtagne af søndenfjeldske og nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment, norske jægerkorps og den norske lette infanteri- bataljon. Efter en anstrengende marsch rykkede tropperne den 1ste og 2den juli ind i Lærdal, hvor de to hovedmænd for reis- ningen, Anders Lys“ne og Anders Vold arresteredes, uden at en haand løftedes til deres forsvar. Den 9de juli, da sessionen skulde holdes, var de mest on1— fattende morderiske forberedelser trufne, og uden tvil vilde den mindste uorden fra almuens side have fremkaldt alvorlig blods- udgydelse. Men lrdølerne bøiede sig efter føremes fængsling