Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/784

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNAL I—IUSHOLDNING. 769 1s93 1895 1a9—Z 1x1—. nu-. n-. 0verført 43 771 51 556 61 O36 Bidrag til a-rbeidsskoler .... 550 981 635 Ti1sammen 44 321 52 537 61 67l Heraf statsbidrag ...... 29 898 38 333 46 254 Udgifter til skolevæsenet iøvrigt: Amtsskoler ......... 3 85O 3 6OO 3 6OO Privatskoler med lignende formaal . 8 3OO 8 O6O 8 535 Stipendier ........ — I O86 1 499 Iøvrigt . . . .... 188 751 685 ’I’ilsa-mmen 12 338 l3 497 14 319 Heraf er bidrag af statsmidler til amtsskoler ........ 7 800 7 762 8 025 Stipendier til trængende elever ved g “ amts— og folkehoiskoler . . . 75O 9O0 l 125 Aftenskoler ...... — — — Abnormskolevæsenet .— Døvstummes undervisning . . 6 243 4 992 6 00O Blindes —»— . 1 847 l 801 2 353 Aandssvages —-»— .... 6 l94 6 189 4 679 Tilsammen l4 284 12 982 13 032 Heraf er refunderet ...... 3 859 3 283 3 521 Herredskommunernes udgifter til skolevæsenet i regnskabs- aarene 1893—1897 udgjør-, som før anført, aarlig 48.42, 44.0(), 45.13, 44.91 og 47.70 pct. af kommunernes samtlige udgifter. Aj“tenskoler. I amtet har ikke været afholdt noget aftenskole- kursus, da amtsformandsl(abet fremdeles har negtet enhver be- vilgning til aftenskoler, skjønt der har foreligget andragende derom fra omtrent det halve antal herreder. Fort:sættelsesskoler. I 1895—1896 holdtes i amtet 14 fort- sættelsesskoler med l4 lærere, hvor e1evernes antal begyndte med 2ɔ04 gutter og 43 piger og endte med 163 gutter og 37 piger, ialt i 503 undervisningstimer med en samlet udgift af 2988 kr., hvoraf 2110 kr. var offentligt bidrag. 49 — Nordre Bergenhus amt.