Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/751

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

736 NORl)RE BERGENI—IUS AMT. I B I Gjennemsnitlig l an-lige publi- kationer. Før 17O0 — I701 17ö0 O.2s l7Öl l800 1.21 180I 1810 3—To 1811 1820 3.å0 1821 1830 3.1o 1831 1840 å-80 1841 1845 4.oo 184(3 1860 6.2u 1851 18öö 8.6o 1856 l860 1I.20 1861 l865 9.so 1866 l870 14.s0 1871 1875 I7.so I876 I880 j I5.so 1881—1885 . . . I34 5 Î 26.so 1886 I890 l 3O.so „„3Êl„„ . 1189 Publikationerne om Norge viser sig at være stigende. indtil de for aarene l886—1890 udgjør over tretti om aaret. DampSI(ibfarte11. Fjordene i amtet laa før iso1erede, uden for- bindelse med udenverdenen ved noget tidsmæssigt kommunika- tionsmiddel. Der havde i flere aar været gjort forsøg med damp- skibsfart i Sogn; men det vilde ikke gaa. Jægt og baad var og vedblev at være befordringsmidlet, og man var uger borte fra hjemmet, naar man skulde gjøre en bytur. Den 28de november 1857 besluttede det ekstraordinære amts- formandskab i Førde, at der for amtskommunens regning skulde optages laan paa indtil 63 8OO spd. (kr. 255 200), og derfor an- skaffes to dampskibe, og fart sættes igang samtidig mellem Bergen og amtets —3 hovedfjorde. Farten begyndte med to dampskibe «Framnes» og «Fjalir» og ved denne stadige og regelmæssige forbindelse blev disse egne flyttet den øvrige verden nærmere. Dampskibsfarten paa Nordre Bergenhus amts fjerde har været subveneret af statskassen fra december l858 til 1ste juli l887. Statstilskuddet begyndte med 16000 spd. i de første aar til de 2 skibe; trafiken tiltog jevnt, og aarsregnskaberne viste en for hvert aar gunstigere status, medens farten efterhaanden udvidedes og flere skibe anskaffedes. Efterhaanden formindskedes statstilskuddet jevnt, indtil det for lste halv-aar 1887 udgjorde kr. 3000.00 og derefter ganske ophørte