Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/696

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFOI.IiNlNG. ti83 fuldskab til dagligdags ansees som en skam. I hele distrikter findes intet udsalgssted for øl, og brændevin sælges ikke lovlig i amtet. Folk i Nordre Bergenhus amt lever i det hele ædruelig. og drikfældigheden er ikke stor. Aarsagen hertil er dels den, at det er vanskeligt a-t skaffe sig de sædvanlige berusningsmidler, og disse er derhos i den senere tid blevet dyrere. Gjennem nogle bygden som Lysten har der gaaet afholds- bevægelse Samtidig foregaar der efter distriktslægernes indberetninger endel misbrug med surrogater, saasom ætll(Z1’, hoffmannsdraaber og rigabalsam. Paa de dage, da bønderne jevnlig mødes paa Lær- dal samt ellers under møder og forsamlinger kan man ogsaa paa landeveien kjende lugten af disse stoffe. Fra Sognda-ls lægedistrikt heder det ogsaa, at der drives en forfærdelig trafik med hoffmannsdraal)er og nafta. som indføres i store kvantiteter under den daglige da1npskil)sfart. antagelig fra Bergen. Paa veiene og ei mange huse møder man hyppig af nafta stinkende perSouer. Fra Vik lægedistrikt heder det, at naftabrugen er aftaget. La-ddevinen har ogsaa begyndt af faa indpas. Brændevin, som man før lik hjem paa ankere, faaes nu fra sa-mlaget paa tlasker. Men det er faa, som kjøber vin og brændevin I brylluper og andre feStligheder, ved a11ktioner og lig- nende hører man nok om adskillig drik blandt ungdommen, men ogsaa dette bedres lidt efter lidt: selv i brylluper og begra- velser gaar det noksaa pent for sig. Militær i11ddeIi1Ig. Nordre Bergenhus amt hørte til Bergen- hnsiske regiment, da den norske nationale hær oprett1edes i 1628. Amtet stillede følgende kompanier: Sund1nørs, Nordfjords, Sundfjords. Ytre Sogns og Indre Sogns kompanier. — Paa toget til Trondhjem 1658 udmærkede Indre Sogns kompani sig under kaptein Povel Bj1erk, Nordfjords ko1npani under kaptein Sy1;e1“ (Yh-ristians.S—øn, Sundfjords kompani under kaptein ( 3hrist11“ 2ViPlse“ Holberg, fader til Lu(lvig Holberg, og Sund- mors kompani under kaptein Johan (Yhff8ff(’)lS“(1)t; ogsaa senere var bergenhusingerne et af de regimenter, som udmærkede sig under de forskjellige 11(lkommanderinger i felten. Da regimenterne i 1718 deltes, dannedes 1ste eller nordre bergenhusiske nationale infanteriregiment af soldater fra Nordre Bergenhus amt, og amtet stillede følgende kompanier med føl- gende inddeling, der viser, hvorledes soldaterne var fordelt paa Iægderne: C