Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/609

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ð96 NORDRE BERGENHUS AMT. er folkemængden formindsket med 671 og i Nord.fjord forøget med 452 individer. . Florø er med sin folkemængde først ved tællingen i 1865 skilt fra Kinn, til hvis hovedsogn ladestedet fremdeles hører. Sognets kirke, hovedkirken i Kinn, ligger ogsaa i Florø. Florø havdei ]865 346 indvaanere, som til 1891 var øget til 669, omtrent det dobbelte paa 25 aar eller gjennemsnitlig aarlig for- øget med 15 individer. Ved folketællingen i 1891 angives den i Florø 1ste januar 1891 tilstedeværende folkemængde til 674 individer, eller 5 flere end de hjemmehørende. Ved folketællingen i 19O0 var Florøs folkemængde forøget til 937, eller forøgelSen har udgjort i de sidste 10 aar 268 individer. I aarene 1890—19OO er folkemængden i Indre Sogn af- taget med 404 individer, medens Ytre Sogn er tiltaget med 420 saaledes at der for hele Sogn kun bliver en tilvækst af 16 indi- vider i disse l0 aar. I Søndfjord har tilvæksten i de samme 10 aar været 50l og i Nordfjord 879, Saa den samlede tilvækst i Fjordene udgjør 138O individer og i det hele amt 1396. Folkemængden i hele Nordre Bergenhus amt er, som før berørt, efter folketællingen i 1891 ikke fuldt dobbelt saa stor, som den var ved den første tællingi 1769. Folkemængdens forøgelse er foregaaet temmelig ujevnt, især efter 1845. Gjennemsnitlig aarlig forøgelse mellem de to første tællinger 1769—-1801 er 266; l815 sees den gjennemsnitlig at være 23O; derpaa var den hurtig stigende til 796 i 1825, 699 i 1835 og 720 i 1845, som aarlige gjennemsnitstal; faldt derpaa igjen til 352 i 1855, steg til 531 i 1865, faldt lige til en gjennemsnitlig aarlig .formindskelse af folkemængden med 69 i 1875, men steg derpaa igjen til 96 Som gjennemsnitlig aarlig forøgelse af amtets folkemængde i de l5 aar fra 1875—1890. Nordre Bergenhus amts folkemægnde, som i 1801 var 52 601 og i 1891 87 552, er gjennemsnitlig i de 89 aar aarlig forøget med 393 individer. Amtets folkemængde i 1801 udgjorde 5.95 pct. af rigets folkemængde og er, efter forskjellig stigen og falden i forholdstal, faldt til i 1891 at udgjøre 4.37 pct. af rigets folkemængde. Amtets folkemængde i forhold til rigets landdistrikters sam- lede folkemængde er i samme tid fra 1801 til l89l faldt fra i 1801 at udgjør 6.66 pct. til i 1891 at udgjøre 5.08 pct. For de enkelte herreder vil folketallet og dets forandringer sees af tabellen side 598—599. Aarsagen til den ujevne og tildels ringe forøgelse af folke- mængden i Nordre Bergenhus amt er udvandringen. )