Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

-IX Ivar Aase-n, Th. .—1sChehoug, biskop A. Chr. Bang, H. —f. Barstad, distrikts- læge H. K . Bro(ltkorb, provst N C. Brøgger, sognepræst —Y. G. B6rresen, L Daae, L. DietffChson-, komponist Haar-klo1a, l1aptein i marinen E. Hage- 1—up, obe1—st .I. M HertZberg, kont-orchef Holm, E. Jørstad, H. Nysom, di- striktslæge E. Paasehe, fru B. Pavels-Larsen, J. E. Sars, Overlærer S. ScI;jott, Overlærer I. A. Schneide-r, justitssekretær F. Steen, professor .4. Tar(mge-r. Desuden er vigtige bidrag leveret af 31 af amtets or(Zførere, som hver har besværet omtrent halvbundrede spørgsmaal vedkommende hvert af deres heri-eden-. Hertil kommer mindre uddrag og notiser fra forskjellige ældre og nyere tidsskr-ifter og at-iser og mange andre oplysninger af forskjellig art; men alt dette kan ikke angives i noter i bogen uden at belemre denne med altfor mange henvisninger. Udgiveren har havt anledning til at foretage en række undersogelses- reiser i amtet, første gang i 1873 og senere oftere; paa disse reiser har han studeret fjordenes, indsjøernes og botnernes dannelse, vandreblokkenes ud- bredelse, terrassernes heider, indsjøernes dybder, bræelVenes slamføring, for- skjellige forekomster af ertser og vekstene og endelig en sommer konglome- rat— og sandstenfjeldene. I 190O har han bereist hele amtet for udarbeidelsen af denne beskrivelse, og fra denne reise er ogsaa et lidet arbeide: Sverres Saga og egnen omkring Fimreite» i Bergens museums aarbog. Kartet i maalestokken 4;001(;00 er den geogra1iske opmaa1ingS, og ligesaa kartet over Jostedalsbræen i amtskarternes maale-stok, hvor den del af -Iostedalsbræen, som ligger i Kristians amt, er føiet til, saa at der bliver et kart over den samlede bræ. Kristiania den 17(le mai 1901. r Amund l-lelland.