Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/595

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

582 N()R1)RE BEnGENH1;S AMT. høi grad kortskallet, hvad jo ganske er i strid med den ellers almindelige regel. I Ytre og Indre Holmedal udgjør saaledes kortska1lerne 60 0Zo. W Ved Førdejjorden er forholdene igjen lidt anderledes — her er kortskal1erne dominerende helt fra kysten og til fjordbunden, men talrigst forekommer de dog ved kysten og i de ytre fjord- bygder, hvor man i Kinn og Eikefjord har 83.6 0Zo og i Naust- dal og Vevring endog 86.3 0fo — det største procentforhold af kortskaller i hele Nordre Bergenhus amt. Inde i selve Førde er de dog gaaet ned til 77.1 0Zo — ogsaa i de tilstødende indre dalfører er kortskallerne de aldeles overveiende. I indlandsbygde11 .Jølster, der fører over til Nordfjord, er befolkningen ogsaa i frem- herskende grad kortskallet (78 0Zo), omend befolkningstypen er noget modificeret Ved ti1blanding med nordfjordsk blod, hvad ogsaa har i11flueret paa folkekarakteren. Eiendomme1igt er i Jølster det lille gebet, hvor man taler det saakaldte «halvemaal» eller, som det her efter grænden, hvor det forekommer-, heder, «klakkeggemaal», som man først gjenfinder i Søndmør og paa Ser-strilelandet og tildels i Nordfjord. Ord, som har h foran voka1erne, mister i udtalen dette, hvorimod det igjen tilføies, hvor det ikke skal være. Søndfjordingen er efter dette en udpræget kortskallet be- fo1kning. Denne kortskallethed er baade i procenttal som i indexforhold langt større end den, man finder i Sognefjor(len, og befoldningen er saavel i fysisk henseende som i karakter og væsen saa grundforskjellig fra den kortskaIlede befolkning i Sogn. MWcc1c11s indre Sogns kortSkallede befolkning har en god, omend ikke egentlig slankbygget figur og er muskuløs, er sønd- fjordingen mere tykfalden og fed, og omend mørke typer findes hist og her, er han dog i overveiende grad mere blond end sog- ningen. I gang, væsen og karakter er de ogsaa grundforskjellige Medens sogningen er spræk og letvindt, raptunget, livlig og ilter og tildels noget uvorren, er søndfjordingen mere tung og træg og af en stilfærdig og sendrægtig karakter. Men nordfjord- ingen ligner han heller ikke hverken i legemlig eller aande- lig henseende. Han synes forsaavidt mere beslegtet med den kortSkallede befolkning, man finder paa Jæderen og i det syd- vestlige Norge. Søndfjordinge11 danner saaledes en ganske eiendommelig folkekile, indsprængt mellem de to andre fjordbefo1kninger norden- for og søndenfor — nordfjordingen og sogningen — uden større lighed med nogen af dem, og uden at der for tiden kan gives nogen tilfredsstillende forklaringsgrund til disse forskjellig- heder.