Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/574

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HusF1.11) OG INDUSTR1. 561 og lokaler og har fortjeneste af den udvikling, haandfærdigheden har faaet i Nordfjord; den har hvert aar en hel del e1ever, op til 50, som bliver oplærte fornemmelig i snedkeri og smedearbeide. Der undervises ogsaa i metalarbeide og farvearbeide. I Indre Holmedal tilvirkes en hel del tønder, og der er cirkelsage til skjæring af stav paa mange gaarde. Tidligere til- virkedes op til 2O 00O tønder, nu anslaaes tilvirkningen til 10 0O0 hele tønder, 5000 halvtønder, 5000 fjerdinger, og ogsaa mindre kar tilvirkes. Tønder tilvirkes der næsten paa hver gaard og er den vare, hvormed de betaler sine indkjøb. “ Ligesaa forarbeides en mængde tøndebunde. Tiner tilvirkes i mængde i Viksdalen; de maler dem vak- kert og sender dem i store kasser til Bergen. Baandskog har man ikke i Indre Holmedal, saa hasselbaan- dene kjøbes fra Sogn. Om sønd.fjordingerne i forrige aarhundrede skriver H. ArentZ: «De ere ellers meget hændige til at arbeide med deres Tolle- kniv og Øxe i Træ, ligesom de og have oplært sig selv i adskil- lige Haandverker som Smede-, Dreie-, Snedker-, Skomager— og Skrædderprofession. Og er den ene den anden saaledes behiel- pelig og Haand rækkende, at de slippe at søge til fremmede Bygder om Hielp, naar de behøve noget, og foretage de sig gierne saadant Arbeide om Høsten og Vinteren formedelst deres Jorders Vinding.» I Ytre Sønd.fjord foregaar der intet husfl“idsarbeide, der til- virker produkter bestemte til salg. Eilert Sundt beretter, at han var tilstede ved et møde af herredsstyret i Askvold, og bragte der i erfaring, at alle herredstyrets medlemmer gik og stod i sko, som de selv havde syet. Fra Indre Sogn heder det, at det er meget sjelden, at gaard- mandsgutter lærer et haandværk, selv smede og tømmermænd maa nu hentes udenfor gaarden Haandværket eller rettere sagt den huslige industri hos gaardbrugerne er saagodtsom glemt. Ved nyanskaffelser eller større reparationer maa han henvende sig til specialister, det vil sige strandsiddere og husmænd, som i et kortvarigt kursus har lært saa meget, at de kan sy en kufte, smede en hestesko eller beslaa et vognhjul. Tømmermands— og snedke1—arbeide er det, som endnu staar høiest. Kvinderne har paa grund af Vanskeligheden ved at faa tjenere ogsaa nok at bestille om vinteren. Derved mindskes ogsaa husindustrien; der udføres vistnok nogen strikning, spinding og vævning, men det meste uld og garn sendes til maskinværkstederne, hvor det oparbeides til finere, men ogsaa 36 —— Nordre Bergenhus amt.