Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/551

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

538 NORDRE BERGENHUS AMT. ca. 13000 stykker, men den voldsomme stigning i pris gjør at udbyttet i værdi ikke er faldt i forhold. Hummerfiske i større stil til udførsel er først begyndti 1825, og der levertes efter Kraj“ti aarene 1825—l828 gjennem- snitlig aarlig 33—34 00O stykker — uden at man sikkert kan se, om hermed menes Ytre Sogn, eller om det er det hele kvantum, som levertes paa Kolgrav paa Sulen, som var det udliggersted, hvor hummeren modtoges. I Søndfjord var i hin tid Kinn og Smørhavn hummerhavne. Udbyttet af hummerfangst i Nordre Bergenhus amt er oven- for angivet (side 501). ØSte1“SfaI1gSt. Udbyttet af østersfangsten er nu ubetydeligt- i Nordre Bergenhus amt. Fra gammel tid har steder i Sulen og Gulen leveret udmærkede østers, men bestanden er nu ringe paa de gode gamle østerspladse. Maaske har sygdom blandt østersen bidraget hertil, maaske har østersens mange fiender i enkelte aar været for talrig tilstede eller maaske, og det er vistnok sand- Synlig, har østersbankerne været for sterkt udnyttet. Forat den frit-svømmende østersyngel skal kunne leve og sætte sig fast, maa paa den tid, yngelafsætningen foregaar-, i regelen fra juli til september, temperaturen stige til 20Ó C. i vandet, og det synes ikke alle steder at have været tilfælde paa dens ynglepladse. Den fæstnede østers er mere haardfør og taaler lav temperatur. For at skaffe østersen de bedste levevilkaar i yngletiden har man anbragt moderøsters i poller, som kun ved et trangt løb er skilt fra havet, og i hvilke temperaturen stiger høit, naar deri Overfladen ligger et tyndt lag af ferskvand, saa at det af solen ophedede sa1te vand ikke kan stige tilveirs og afkjøles. Af deslige poller er der flere i Sulen og Gulen, og bestand af østers er anbragt i nogle poller. Humlevaagspollen pa-a Nesøen i Sulen er vel indelukket og noksaa stor, 7 meter dyb. Der er et ydre bassin og saa et indi-e, der danner den egentlige poll; indre bassin var tidligere fersk- vand, men en gravet kanal har ført ind Salt vand. I denne poll har udsatte samlere været rigt besatte med yngel, der var kraftig og trivelig. Oppe i fjeldet nær pollen er to ferskvandsdamme, og disses afløb kan reguleres saaledes, at vandet kan løbe ud i pollen eller afstænges. Yngelen og de øvrige ældre østers har vist en udmærket trivsel og en meget stor vækst. Humlevaagspollen er bedre skikket som ynglep0Il end som opdrættepoll. Den 25de september 1899 var tempera- turen her i 4 meters dyb 23.8Ò C.