Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/549

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

536 NORl)RE BERGENHUS AM“r. ditioner er heldige, kan det hænde, at de fisker 6000—7000 kg. kveite paa 2 til 3 dage. Dampbaadene pleier at gjøre to ture om ugen. W Sommerfisket drives ogsaa med baade, dæksbaade, og fisket af lange, brosme, torsk, uer og hyss foregaar en stor del af sommeren i afstand fra land. I den senere tid har man kunnet atfsætte denne fisk direkte til landhandlerne, der betaler 50—60 øre for en lange, 15 øre for en brosme, 15 øre pr. kg. hyse, 25—30 øre pr. kg. kveite og 10 øre stykket for ueren. En stor lange kan veie op til 6 kg. og en brosme op til 3 kg. Gjenstand for særskilt fiskeri paa amtets kyst er seien, der tages paa dorg eller med synkenot. Der fiskes ogsaa mor-t eller de yngre aarsklasser af sei med glip, ligesom de ikke udvoksne sei, der er større end morten og kaldes pale (smaapale og stor- pale) er gjenstand for fiskeri til husbrug. Seifiskeriet, der drives langs hele kysten periodisk, eftersom seien kommer ind, kan til sine tider være ikke ubetydeligt. Noget flyn(fl-e fiskes hist og her, saaledes paa Revet ved Stad; den stikkes og tørres eller saltes. Ogsaa i Bremanger fiskes lidt flyndre. Aal fanges nu og da til husbrug. Makrel gaar ikke i mængde ind til kysterne, og naar den kommer, er det mest smaa makrel, som her kaldes pir eller spir. Brygden er forsvundet eller saagodtsom forsvundet fra amtets kyster. Fra Nordfjord beretter J. A. Krogh fra slutningen af det attende aarhundrede: W «Brygde kommer ikke gjerne ind i Fjorden, men forekom- mer alene ved Havkysten Nogle Faa have nyssen begyndt, efter Nordlandenes Exempel, her at stikke den med Harpun, men hidindtil kun med liden Lykke. Ellers fanges de fleste Aar, saa- vel her som i Søndfjord, af en Hendelse en og anden i de Garn, der ved Havkysten udsættes for Laxen.» Fiske efter haakjærring er ogsaa ophørt eller næsten ophørt. «Endeel Aar, mest i Januar —— eller Februar — Maaneder, hender det, at man finder en Mængde meget store Saltvands-Aal svømmende døde paa Vandet.» (J. A. Krogh.) Udbytte af andre fiskerier i Nordre Bergenhus amt er oven- for angivet (side 501). Laks og Sjøørret fiskes fra sidst i april eller fra først i mai saavel inde i fjordene som ude ved kysterne; dernæst er der som omtalt under ferskvandsfisket flere gode lakseelve i Nordre Bergenhus amt.