Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/513

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

50O No1x1)m-: B1ÐHGENH1Vs Amt Fogderier; dog har den her nogle Aar begYndt at komme Land- kysten noget nærmere, og derved givet Haab om, snart at faae denne kjærkomne Gjæst igjen at see. Ved Februars Begyndelse opstiger gjerne den første Sværm af Vaartorsk, der, til Forskjel fra den efterfølgende, kaldes Silde- torsk eller Lubbefisk, fordi den baade er federe end den anden og følger VaarsiIden i Hælene. I de Aar, naar Vaarsilden har langt ude i Havet strøget Kysten forbi, har dette Slags Torsk enten slet ikke, eller og kun i et ringe Antal, indfundet sig paa vore Grunde. Imod Februars Ende eller Marts Begyndelse kommer den anden og største Sværm af Vaartorsk, der egentlig kaldes Vaar- torsk eller Ski-ei, og er gemeenlig mindre og magrere end den forrige. Ved Marts Ende eller Aprils Begyndelse er en Sværm Flyndre (Pleuronectes Platessa), hvoraf Fangsten her ikke er be- tydelig. Ved denne Tid kommer og nogle Aar, men ikke alle, en Sværm Sild, der er mindre og magrere end Vaarsilden, og kaldes Straal-Sild. Imod Slutningen af April indfinder sig gjerne den første Sværm af Lax, der bestaaer meest afSalmo Salar, og nogen Salmo Erio:r mellemblandet, hvilken altid har ifølge med sig en Sværm Sei, der for det meeste er af et mindre Slags end den, der følger Va-arsilden. Den første Laxesværm bliver i de 2 næstfølgende Maaneder efterfulgt af en Deel flere Sværme, der ere mere blan- dede med Salmo E)“ioɔr, og have, ligesom forrige, altid Sei ifølge med sig. Ved Mai Maaneds Begyndelse en Sværm af Langer (Gadus Malva) og Qveiter (Pleurone(—tes Hippoglossu.s?). Ved Juni Begyndelse (undertiden ikke førend imod dens Udgang, ja Begyndelsen af Juli) kommer den første Sværm af Sommersild, der er nogle Aar af en større Art, andre Aar mindre, og som oftest sammenblandet af adskillig Størrelse. Med denne følger og gjerne altid en Sværm Sei baade af den større og den mindre Art. Ved Begyndelsen af August (unde1—tiden lidt før, undertiden og sildigere) kommer den anden Sværm af Sommersild, der gjerne er mindre end den forrige, og blandet med Brisling (CZlI1)CG sprattus), hvilken den altid har i Følge med sig, og drives af en Mængde Storjer (SComber Thynnu.s). Ved Septembers Udgang og Octobers Begyndelse opstiger paa Grundene den saakaldte Tare-Torsk (Gadus Callarias), der og kaldes Krabbe-Torsk, fordi den fiskes med Krabber som Madding.