Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/507

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

494 NORl)Rl-2 BERGENHUs im-r. Sje1dnere viser sig grindhvalen (globiCephalus mela-s9 og spek- huggeren (orCa gladiator). Af bardehvaler forekommer udenfor amtets kyster: Vaagehvalen (balænoptera rostrata), der, helst om sommeren, jevnlig viser sig og sildehvalen (balænoptera mus(?ulus), som er meget almindelig, for-følgende silden. F ugle. Rovjugle i amtet er: Han-9ehøgen eller duehøgen (astur palumbariu.s), der er me- get almindelig, og af hvilken der bliver skudt over 10O hvert aar, samt spurv(—høgen (astur m2S—us); begge angives at være sta- tionære. Endvidere: 2V[u.s-vaagen (buteo vulgar-is), der nærer sig af mai-kmus, hugorm, padder etc., og fleldvaagen (arChibateo la-gopus). Kongeørnen (aguila (—hrysaétos) og har-ømen (haliaétos albi(rilla) er begge stationære. ’ .Yagty’alken (j’al(—O gy)y““alCo) er ligeledes stationær. Vandringsj’alken (fal(Po peregrim1s) findes især i skjærgaarden. Dom-gfalken (falCo æsalo)() lever mest af smaafugle, undertiden ogsaa af lemæn og insekter. Taarnjkxlken. (“tinmmC—ulus tium-n(—ulus) lever af øgler, mus, in- sekter og smaafugle. FiskPjon— (pandion haliaétos) findes saavel ved fjeldsjøerne, som ude ved kysten og nærer sig mest af fisk, men det hænder ogsaa, at den angriber fugle. Spur-magten (glau(“i(lium pas.serinum) lever af smaafugle, lemæn og markmus. Lem(Bnsgrise)a (ny(—tea scandia(ra) bebor høifjeldene og nærer sig i lemænaarene væsentlig af lemæn, i kystegnene tager de ogsaa sjøfugl og harer. Videre kan nævnes af rovfugle: Hubroen (stri:1: bubo) og katuglen (syrnium alu(?o), den sidste findes i amtets lavere dele og nærer sig væsentlig af rotter og mus. Af amtets spurvefagle skal følgende nævnes: Maaltrosten (turdus ‘))l1lI—Sí(’“ll1S“), rødvingetrosten (fm-dus iliaCus), og -fj(?ldtrostm (tm“(lus pilar1k), som er almindelige i skoge og lier. Bien-gtrosten (tu-rdus tor-gluatus) holder mest til paa fjeldsiderne, men ruger helt ned til havet. Sit navn har den af en hvid ring om halsen; dens farve forøvrigt er sort. Solsorten (turdus merula) træffes ogsaa overvintrende i amtet. Det er i det hele eiendommeligt for amtet, som for de syd- ligere kysta.mter overhovedet, at flere af trækfuglene der Overvin- trer som følge af det mildere klima.