Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/461

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

448 NOB1)HE BERGENHUS AMT. fra dem, der bruges paa andre kanter af landet De bygges af furutræ og er altid enetages huse. De er opført paa høi grund- mur af graasten og forsynede med kjælderrum. Kjælderne er godt byggede, ofte cementerede, med en høide under taget af noget over 3 alen; de er oftest ved en mur delt i 2 dele, en indre, der bruges til vinter-forraadene og en ydre, der bruges som arbeidsrum og er forsynet med peis. Selve stueeta-gen bestaar af 2 eller 3 stuer, der har sine vinduer til husets fren1side, et eller to smaa værelser (kover), der med kjøkkenet ligger paa bagsiden; her er ogsaa indgangsdøren, der leder ind til en liden gang. Stuerne er fra 7 til 8—9 alen i firkant, høiden under taget er i almindelighed 4ÍZ2 alen; gulvet er gjerne dobbelt, men taget enkelt Der bruges aldrig pane1 eller tapet; undertiden er vægge og vinduer malede, men i almindelighed er de umalede. Stuerne er udstyr-ede med ovn, der er en kombination af kege- ovn og ka-kkelovn med aftræksrør for dampen. Kogningen fore- gaar for det meste i stuen; veden er dyr, saa det gjælder at udnytte varmen. I den varmeste tid af aaret koges i kjøkkenet Paa grund af, at aftræksrøret er utilstrækkeligt, og fordi der ofte ophænges vaade gangklæder til tørring om aftenen efter arbeids- tid, er der ofte megen fugtighed. i det værelse, der benyttes til daglig— og soveværelse. Det er saaledes ikke sjelden at se vin- duskarmene ganske gjenuemtrukket af fugtighed; de er ofte for- synede med smaa afiøbskana1er for vandet. Loftet benyttesi almindelighed til oplagsrum; det er sjelden at finde værelser indredede paa loftet. Taget er undertiden dækket med stenheller, men i almindelighed benyttes torvtag. Husene er oftest forsy- nede med bordklædning, men ofte uma1ede. Uagtet der saaledes er flere værelser i huset, bruger familien som regel kun ét rum, der altsaa bliver dagligværelse og soverum. De øvrige rum bruges til at optage de klæder og sengklæder etc., der ikke bruges til dagligt. Er der kaarfolk paa gaarden, benytter disse i regelen koven. Et par af de voksne piger ligger nu som før i fjøset. Befolkningen er saaledes ikke kommen i vane med at udnytte sine nye, rummelige huse; de holder fremdeles ved at stuve sig sammen i ét rum paa samme maade som i de gamle spærrestuer. At disse høie, luftige rum med sin ljore var mere skikkede som eneværelser er utvilsomt. Men lidt efter lidt vænner vel befolkningen sig til en fornuftigere brug af sine nye huse, og først da kan den nye bygningsmaade kaldes et frem- skridt i hygienisk henseende Ogsaa i Ytre Nordfjord er der ikke mere spærreloft. Beho- elsesleiligheden er kun ét værelse, der benyttes til alle daglige gjøremaal. Melken staar paa aabne hylder over sengestederne. De af husstanden, der ikke kan faa rum i de faste sengesteder,