Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/347

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

334 NORDllE BERGENHUS ‘mT. Salg, hvor særlige forhold kan antages at have betinget en væsentlig høiere kjøbesum end for almindelige jordbrug, saasom: til eiendommen hørende betydelig skog. industrianlæg, stor hus- værdi, saadan beliggenhed ved by, at det solgte kan antages bestemt til byggetomt eller lignende, er ikke medtagne ved be- regningen af den paa side 332 angivne værdi af Skyldmarken. Paa den anden side er der heller ikke medtaget salg, hvor slegtskab eller andre personlige forhold kan antages at have havt indflydelse paa fastsætte1sen af kjøbesummens størrelse, f. eks. Salg mellem forældre og børn. Endvidere er ikke medtaget eien- domme, udlagte ved skifte eller solgte ved tvang-sauktion m. m. Efter statistiske meddelelser for 1898 er skyldmarkens gjen- nemsnitsværdi i femaaret l893—-1897 i Nordre Bergenhus amt angivet til 1606 kr., hvorefter de faste eiendommes samlede værdi skulde andrage til ca. 41 millioner kroner. For at finde gje11nemSnitsværdien af skyldmarken i 1893— l897 er i den officielle Statistik kun medtaget endel af de solgte eiendomme efter de foran anførte regler for de ved beregningen ikke medtagne salg. Den officielle Statistik over Solgte faste eiendomme i Nordre Bergenhus amt i 1895 angiver antallet af medregnede Salg at være 136, de me(lregi2e(le eiendommes matrikulskyld 234.16 skyldmark og kjøbesummen for de m1edr(—gumle Salg 350 921 kr. Efter sammendrag af sorenskrivernes specielle opgaver over de i l895 solgte faste eiendomme i Nordre Bergenhus amt er de So1gte eiendommes antal 426, deres matrik11lskyld 96l.57 skyldmark og kjøbesummen tilsammen 1032 567 kr. De medregnede Salg udgjør saaledes i forhold til de solgte eiendomme i antal 32 procent, i matrikulskyld vel 24.3 procent og i kjøbesum ca. 34 procent. Nedenfor er forsøgt en beregning for l895, sammenstillet med den officielle statistiks opgave over antal medregnede salg, matrikulskyld og gjennemsnitsværdi i 1891—l895 samt antal af de ikke Dt(’(Zl’(?(j)t(’(Z(’ og de “ttl(’(Z7’8gtl(3t.Z(3 Salg i de officielle opgaver for 1895 (se pag. 336 og 337). Som det vil sees, er gjennemsnitstallet for den pris, hvormed skyldmarken er betalt, beregnet paa denne maade for 1895, fundet at være 1()22 kroner i amtet, medens skyldmarkens værdi efter det statistisk opgivne tal er 1499 kroner, og herredsvis meget afvigende fra de statistisk opgivne gjennemsnitsta1 for femaa1—et 189l-1895. Efter den her forsøgte beregningsmaade, nemlig at med- tage omtrent alle stedfundne Salg af faste eiendomme i 1895, skulde efter den fundne gjennemsnitspris amtets faste eien- domme være af værdi omtrent 26 millioner kroner.