Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/317

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

304 N()RI)RI—Z BER(iENHUS AMT— 0ldenelven ovenfor 0ldenvatn har sine tilløb fra Jostedals- bræen, der skyder tre bræarme ned ipdalen, nemlig Mjølkedals- bræen, Brigsdalsbræen og Brendals eller Aasbrekkebræen, og fører en mængde rullestene, grus og sand med sig i flomtider. Flom- mene indtræffer om sommeren og anrettede hyppig ødelæggelse nede i dalen navnlig derved, at de fyldte elven med grovere og finere material, der foranlediger oversvømmelser, elvebrud og gjen- nembrud af nye leier. Flommenes største vandføring er upaareg- nelig, og flomme kan indtræffe næsten til enhver aarstid, selv under langvarig tørke med sterk varme, da bræerne er uudtøm- melige vandbeholdere. Grundeierne havde til forebyggelse af disse ødelæggelser opført dæmninger lang bredderne, hvilke dæm- ninger, eftersom elvebunden forhøiedes af det nedførte material, var blevne paabyggede, saaledes at jorderne paa flere steder viste sig at ligge lavere end bunden i elven. Eftersom bunden vokste, tiltog farerne for digebrud. I 0ldenvatn angives høideforskjellen mellem høieste og laveste vandstand til 1.6 m. Der har tidligere ved offentlig foranstaltning været udført en del forbygninger i elven straks ovenfor 0ldenvatn, saaledes i 1867. Disse forbygninger stod endnu og havde gjort megen nytte, men dels var de nu paa flere steder forfaldne og dels maatte de suppleres og udvides betydelig ved nye værker. De fandtes kun i den nærmest 0ldenvatn værende del af elven, medens forbyg- ningerne senere udstraktes omtrent over hele elvens længde. 0ldenelven er nu forbygget helt fra gaarden Mjølkevold og til 0ldenvatn ved Rustøien eller paa en længde af 6 km. med dæmninger til begge sider, saa at den fører materialet helt til Oldenvatn og ikke kan forhøie sit leie. Arbeiderne virker til sin hensigt, og elven har faaet et passende profil. Loenelvens nedslagsdistrikt er i Stryn ...... . 277.6 km.2 i Indviken . . . 1.2 » 278.8 km.2 Loenelv har sit udspring af Kjendalsbræen, løber ned igjen- nem Kjendalen, danner Loenvatn, hvis nordende den forlader ved Vasenden, løber herfra først nordvestlig og derpaa vestlig ned gjennem Loendalen og falder forbi Loøren i fjorden. De betydeligste tilløb til Loenelven er: Kvan(lalsel-ven gaar fra Kvandalsbræen ned gjennem dalen i nordlig retning indtil vest for gaarden Nesdal, hvor den bøier i sydøst og falder søndenfor nævnte gaard i Loenvatn.