Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/195

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I82 NORDRl-I BEIlGENHUS AMT.. hoppe, 16 gjeder, foruden kid, 15 faar og lammene, 2 bukke, og desuden gik med 10 huse og indbo. Paa et andet brug gik med 5 bukke og desuden 4 huse og indbo. Paa et tredje brug l heSt, 4 gje(ler og 12 faar og desuden de fleste huse. Husenes gjenopførelse taksere(les paa 1ste br11g brug til -50 rd., paa 2det brug til 2O rd., paa 3dje brug til 30 rd. 17’]8. l7de marts eller samme dag, gik paa RustøiPn i Olden et brug: 2 store 1ader, smalefjøs, Stald og smedje gik med, og derhos beskadigedes ildhus, loft, stue og fæhus. Paa de andre to brug: 1 lade, 2 sma1efjøs, 1 madstue, 1 ildhus, og derhos besl-:adiges stue, kaave, loft og 2 fæhuse. Husenes gjenopførelse takseredes til 38 rd. for hVer. ] 7rl8. l7de marts eller samme dag gik ogsaa skred paa Sundal i Stryn. l1 mennesker omkom, deraf 8 hos gaardmanden. Ligeledes gik med alle kreaturer og indbo samt l1 huse. I behold var l liden bod, værdsat til 3 rd. 3 sk. De sidste af de omkomne gjenfandtes førSt, da man havde arbeidet i 11 uger. Ved besigtigelsen laa ager og eng bedækket med sne, og af agrene var 1ste juni ei mere bar end til Ve trinde korns udsæd som ovenfor omtalt. Gjenopførelsen af husene værdsattes til 56 rd. Samme dag, l7de marts l7l8, gik skred paa Sk(1(mB i Op- stryn, ved hvilket 3 mennesker omkom. Alle huse og indbo gik med. Manden paa gaarden lemlæstedeS og konen beSkadigedes. Gjenopførelseu af husene værdsattes til 5O rd. Paa de andre 4 brug gik med flere l1use, hvis gjenopførelse X—ærdsattes til 36 rd. 3 mk. Paa et brug omkom 9 storfæ og 2l faar. 17’]8. l7de marts gik atter sneskred paa Hr-e Haugm. Bøgard, gjærdefang og skog ødelagdes. Lader, fæhus. 2 smalefjøs, Sta-ld, madStue og ildhus ligesaa. 3 kjør, 3 ungnaut samt 24 faar og gjeder omkon1. Datteren bortførtes af stenraset, men blev reddet. Nye huses opførelse værdsattes til 3() rd. I7I8. 23de marts gik skred paa S(I)l(l]l(3—S’ i Olden. l hoppe og 2O smaler, alle huse og indbo dreves paa vandet. Manden flyttede derfra til Maari, hvor ha-n eiede et brug. GjenopførelSen af husene værdsattes til 35 rd. Siden har ei folk kunnet bygge eller bo der, men bor i nærheden paa Eide, hvor de leiede husetomter. ]7‘]8. 23de marts gik skred paa Indre F2lT’(îZ).92’dí)lg i Hor- nindal, hvor 6 storfæ, 5 kviger, l hest, 36 faar og gjeder omkom. l hølade, 1 fæhus, 2 sma1efjOs og Stald øde1agdeS.