Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/193

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

18O NORDRE BERGl-2NHUS AMT. Nereimsfjorden utrygt mod stensprang og skred, og selv om et sted ikke er direkte udsat for skred, kan skredvinden samme- steds forvolde skade. Paa østsiden af Nereimsfjorden ligger enslig gaarden Sfyve ved foden af høie og bratte fjelde. Eierne af gaarden har om- kring 12 km. strandlinje, men paa hele denne Strækning findes intet andet skredsikkert sted end netop det, hvorpaa husene Sta-ar. De trueS imidlertid med ødelæggelse af en fra høifjeldene kommende bæk, som i flomme under sneløsningen bliver farlig paa en ganske eiendommelig maade. Bækken har sine kilder helt oppe paa høifjeldet, og der skal i dens nedslagsdistrikt fore- komme meget bratte fjeldsider, paa hvilke der ofte kan danne sig store sneskavler. Naar der om vaaren kommer mildt veir, bliver denne sne kram, dele af skavlene løsner sig da, ruller nedover, stadig tiltagende i størrelse, og standser først paa bunden af dalen, hvor de danner en dæmning, som opstemmer bækkens vand saa længe, til vandtrykket bliver saa sterkt, at det gjen- nembryder dæmningen. Naar dette er skeet, styrter det opsamlede vand nedover som en voldsom bølge, der river med sig sand, grus og tildels store stenblokke. En saadan bølge er vel snart over, men almindelig gaar dannelsen af snedammene uafladelig for sig, og det varer da ikke længe, før man har en ny bølge. Paa denne maade er der i bækken snart en meget stor van(lføring, snart næsten tørt. Den aurkegle, hvorpaa gaarden Styve ligger, er antagelig dannet af det material, som bækken har ført med sig. Disse gjennembrud har man heldigvis ikke hver vaar, ikke engang som regel. Det betinges af sneforholdene og af, at sne- smeltningen foregaar hurtig. I almindelighed har det ikke været værre-, end at det er lykkes beboerne af gaarden Styve med noget arbeide at holde bækken borte fra det sted, hvor husene og den bedste jord findes. Bækkeleiet har ligget paa samme sted som nu i lang tid. Den 28de mai 1878 indtraadte imidlertid en katastrofe Medens der var meget sne i fjeldet, kom der pludselig tøveir. Dannelsen af de ovenfor beskrevne snedamme foregik da i stor maalestok; bækken forlod sit gamle leie og tog et nyt løb, som gik over den bedste jord og lige paa gaardene huse. Snedam- mene begyndte ved middagstid og standsede først omkring midnat. Da var flere af gaardene huse ødelagte, og over den værdifuldeste jord laa et saa tykt lag af sten tildels af betydelig størrelse, at den for bestandig maa ansees som tabt. Paa grund af denne forringelse blev gaardens skyld nedsat fra 2O spd. l Ort 1 skill. til 16 spd. 3 Ort 9 skill. Tildels med bidrag fra amtets skredfond blev nye huse