Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/980

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest970 NORDLANDS AMT. nus», som er føiet til hans navn, antages at betyde, at han stammer fra Andenes. Thorbjørn Bratt hørte til en af de“ smaa- ætter, som var levninger af Norges indfødte adel. Han var først klerk hos Norges sidste erkebiskop Olav Engelbrektssøn, studerede i 1527-28 i Köln og kom saa til Kjøbenhavn, vistnok alle- rede da paavirket i luthersk retning. 1542 evangelisk Superintendent, men maatte først berg, hvor han fik varm anbefaling af Luther I 1546 fik han kongelig udnævnelse som tog sig virksom af Skolevæsenet blev han valgt til studere i Witten- og Bugenhagen. superintendent og Geble Peder-ssøn, der døde 1557 og som var den sidste norske biskop i Bergen og den første Superintendent, var helgelænding. Biskop i Kristiania Hans Rosing, født l625, blev født paa Brønnø, var udenlands i 1649-52, blev 1652 sognepræst til Tuveberg, 1664 biskop i Kristiania. Han havde anseelse for sin lærdom og var Ulrik Fredrik Gyldenløves raadgiver baade under krigen og i freden. Peder Jerspersen, Petter Dass’s fætter, født 9de november i Helgeland, kom 1665 fra Trondhjem til universitetet i Kjøben- havn, hvor han 1668 tog attestas. Han studerede ved udenlandske universiteter, isæri Oxford. I 1672 kom han tilbage til Kjøben- havn, hvor Griffenfeld gav ham et godt vidnesbyrd som prædi- kant og bevirkede, at han 1675 blev sognepræst til Stenstrup og Lunde paa Fyen. Det heder, at han betalte Griffenfeld lOO0 rdlr. for embedet. 1688 blev han kongelig konfessionarius eller skriftefader og var skriftefader for to konger, Kristian ’V og Fredrik IV, hvis moralske vandel ikke var hævet over kritik. Peder Jespersen kviede sig ikke for at foreholde Kristian V hans udskeielser ved det fordærvede hof. Han var djærv, ligefrem, men noget kantet. Skjønt han neppe har været omfattet med sympathi ved hoffet, indtog han her en grundfæstet stilling, og han beholdt sin indflydelse ogsaa hos Fredrik IV. Hans geistlige veltalenhed er fremstillet som et afskrækkende eksempel paa udstilling af skriftlærdom. Hans ligtale over Nils Juel, l699, er paa 411 foliosider og har over 2000 bibelcitater. Jespersen døde 3dje november 1714 og begravedes i Holmen kirke. 8t01“thi11g81“ep1“æSe11taDte1’. Paa rigsforsamlingen paa Eids- vold i 1814 var Nordlands amt ikke repræsenteret. Paa 1ste overordentlige Storthing i 1814 var heller ikke Nordland repræsen- teret, og det kan ikke erfares, at der blev holdt valg. Storthingsrepræsentanter fra Nordlands amt: Biskop M. B. Krogh 1815-16. Foged, senere amtmand, J. E. Berg 18l5--l6, 182l (1822 syg). Amtmand C. Elster 1815-16 (syg). Gaardbruger J. L1. Smitseng l815-16.