Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/971

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HISTOR1E. 96l (3: co, og parterne vedtog 21de december 1821, at Steads tilgode- havende skulde være S 11000, som indsattes hos nævnte han- delshus. Men Stead fik intet af de 11000 pund, neppe heller noget af de i hans navn udleverede varer. Sir Peter Poles firma fal- leredei 1825 med passiva af S 60O 000. Der var saaledes ingen velsignelse for dem, der havde drevet denne sag. Nordland efter I8I4- Amtets historie i nyere tid efter 1814 vil nærmest blive en beretning om fremskridt paa næringslivets, 1ovgivningens og kommunikationsvæsenets omraade, hvilke tid- ligere er omtalte. Her er at nævne love, der ophævede forbud mod brug af gode fiskeredskaber, saaledes lov af 1ste juli 18l6, hvilken lov afløstes af Lofotloven af 1857, der traadte i kraft i 1859, og som tillod anvendelse af garn over hele Lofoten. Forbudet mod brug af not til at fange sild ophævedes i 1845. Dampskibsfarten fra den tid, da det første Staten tilhørende dampskib begyndte at gaa i l838, er omtalt tidligere (bind II, pag. 671). I aaret 1865 overtoges dampskibsfarten af private selskaber, i 1893 kom den første hurtig-rute istand, og nu er der 4 hurtig- ruter paa Nordland. Landets telegrafnet udvidedes ved bevilgning i 1865 til Nord- land, og i 1870 var dette udvidet helt til Vadsø; det er senere udvidet ved anlæg af nye linjer med telegraf- og telefonstationer (se bind II, pag. 725). Posten har holdt skridt med dampskibstrafikens udvikling; nye veie er byggede, ligesaa havne, og amtet, som før 1856 ingen fyre havde, er nu belyst med større fyre og fyr-lamper, saa farten er sikker ogsaa midt om vinteren. Anlæg af nye veie og bygningen af havne er tidligere omtalt I 1902 aabnedes Ofotbanen for trafik, og dette anlæg med eksporten af svensk jernmalm gav anledning til anlæg af en ny kjøbstad, Narvik. Paa landbrugets omraade er forbedringerne i det forløbne aarhundrede iøinefaldende med bedre fodring, anlæg af meierier og forbedret stel i det hele, skjønt der paa disse felter staar meget tilbage at gjøre. Vigtig for amtet er ombytningen af nordlandsbaaden med snei- seilere og ligesaa det havfiske, som er begyndt fra Nordland. Antallet af leilændinger er jevnt aftaget, og skogene er søgt beskyttede ved lov af 26de juni 1892, som forbyder udførsel af trælast fra amtet. 61 - Nordlands amt II