Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/787

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNAL HUSHOLDNING. l895 73l3087 kr. og udgifterne for hver hovedperson l896 7251877 --»- --»- l897 7264008 --»- -»-- 1898 7518987 -»-- -»-- 1899 7 663 779 - «- -»- l900 8299 637 --»-- -»-- l901 8836887 --»- -»- l902 9043 709 --»-- --»- A 1903 9287459 --»- - -»- l904 96l7472 --»- --»- Antallet af de i riget i 19O0 af fattigvæsenet understøttede var 76746 hovedpersoner, og antallet af bipersoner var 92 603, tilsammen l69 349 personer, hvilket er 75.6 pr. 1000 af landets indvaanere i l900. Efter disse opgaver er det saaledes vel 7IZ2 pct. af folke- mængden og omtrent hver 13de person, som her i landet nyder understøttelse af det offentlige fattigvæsen. Lofotfiskernes selvhjælpskasSe har til formaal ved gaver, legerede kapitaler og aarlige bidrag at danne et fond, hvoraf enker, børn, forældre og søskende efter lofotfiskere, der omkom- mer paa sjøen, kan ydes et pengebeløb efter kassens evne og vedkommendes trang, i regelen aldrig over 200 kr. for hver enkelt familie. Fondet har et grundfond og et uddelingsfond. Det første danner den urø1-lige del, af uddelingsfondet bestrides under- støttelserne. Uddelingsfondets kapital indsættes i en sparebank. Medlem af selvhjælpskassen er enhver lofotfisker, der inden 14de april har betalt mindst 2O øre eller en gang for alle 1O kr. Af de indkomne midler tillægges grundfondet, som i 1891 udgjorde l2000 kr., gaver og legerede kapitaler og 4O pct. af de af fiskerne indbetalte bidrag om aaret. Uddelingsfondet, der den 1ste januar 1891 udgjorde kr. 1885.71, tilveiebringes af den fra foregaaende aar muligens til- oversblevne sum under 2000 kr., renterne af grundfondets kapi1al og 60 pct. af de af fiskerne indbetalte bidrag om aaret foruden de andre indtægter, der maatte tilflyde kassen. Over-stiger uddelingsfondets kapital 2000 kr., dannes af over- skuddet et reservefond, som kan anvendes ved større ulykken Har dette reservefond naaet 10000 kr., skal det aarlige oversku(l over 2000 kr. anvendes til understøttelse af medlemmer. Selvhjælpskassen administreres af et bestyrelsesraad, som skal bestaa af opsynschefen eller formanden under Lofotfisket,