Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/783

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1(ommNA1. HUSHOLDNING. 773 eftersom enhvers Nødtørftighed mest udkræver, hvis Penge, som enten i Tavlerne eller i Blokkene, eller i anden Maader gives til Fattige.» Lov af 20de september 1845 om fattigvæsenet afløste alle ældre bestemmelser. Ved disse fik fattigvæsenet en ordnet be- styrelse og bestemte regler for de fattiges forsørgelse; alle de, som formedelst alderdom, sygdom, legems- eller forstandsfeil eller andre lignende aarsager intet kunde erhverve til sin underhold- ning, skulde anbringes til forsørgelse ved lægd. Love af 6te juni 1863 om fattigvæsenet afløste de ældre love. Under visse betingelser kan, med fattigkommissionens sam- tykke, de fattige fremdeles anbringes i aarslægd, men aldrig iom- gangslægd. Ny lov om fattigvæsenet af 19de mai 19O0 afløser fattig- lovene af 1863 med senere tillæg og er, i modsætning til disse, en fælleslov for by og lahd. Lægdsinstitutionen er ophævet, og fattige maa ikke bort1sættes ved licitation. Den nye lov traadte i kraft fra 1ste januar l901. I 1890 var antallet af understøttede hovedpersoner i riget 72 607 (36.3 pr. 1000) og af bipersoner 92174, tilsammen 164 781 understøttede fattige, hvilket er 82.3 pr. lOO0 af landets hjemme- hørende folkemængde efter tællingen 1ste januar 1891; i land- distrikterne 73.0, i byerne 112.4 pr. 1000 af folkemængden. Omtrent 8 pct. eller gjennemsnitlig hver 12te person af landets folkemængde havde understøttelse af fattig“væsenet i 1890. De understøttede hovedpersoners og bipersonerS samlede antal er omtrent 2ï,‘‘4 gange hovedpersonernes antal, hvilket maa erindres, naar der kun anføres antallet af understøttede hoved- personer. - Hovedpersoner er de trængende, hvem understøttelsen umid- delbart er ydet. Bipersoner er de trængende, hvem understøttel- sen middelbart kommer tilgode (kone og børn). I Nordlands amt var i 189O antallet af understøttede hoved- personer “3810 og af bipersoner 5509, tilsammen 9319 under- støttede fattige, hvilket er gjennnemsnitIig’7O.67 pr. 1000 af folkemængden i amtet i 189O. Fordelt mellem land- og bydistrikterne er det saaledes: I amtets landdistrikter var antallet af de i 189O under- støttede-bovedpersoner 33653 og af bipersoner 5182, tilsammen 8835 understøttede fattige, hvilket er gjennemsnitlig 69.54 pr. 1000 af den hjemmehørende folkemængde. I byerne tilsammen var antallet af understøttede hovedper- soner l57 og af bipersoner 327, tilsammen 484 understøttede fattige, hvilket er gjennemsnitlig 100.58 pr. lOOO af byernes folkemængde. “