Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/499

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestoVEBNATUB1,1GE v:ES1.-:NER OG OVERTBO. 489 Vil man blive synen, skal man tage af den væske, som er i hestens øine. Hesten er synen, og dens evne vil da gaa over til manden (Vega). Provsten Wisle.ff er begravet i den af ham anlagte have paa Steigen præstegaard; da hans efterfølger i embedet,“præsten K. E. Koren, i 1893 kom til hans grav, tog han af sin hat. Der var da folk, som troede, at den nye præst saa provsten wisløff. De egentlige jremsynte ser, hvad der foregaar paa fjerne steder, og kan vide om ting, som skal ske i fremtiden. En fremsynt mand fra Øksnes sagde en dag, da han var paa reise fra Tromsø, høit til sig selv: «Ja saa, er I hei-?» Saa sagde han til sine kamerater, at hvis de vilde komme i havn den kveld, maatte de ro alt, hvad aarerne kunde holde. Da baaden var fortøiet, kom der et forfærdeligt uveir. Han fortalte saa, at siden de reiste fra bygden, var 3 af deres bekjendte døde; det var hans sviger- moder, en gammel skolelærer og en tredje, som han nævnte. Disse havde han seet, da han sagde de ord, som hans kamerater ikke forstod. Da de kom hjem, viste det sig, at det var sandt, hvad han havde sagt. Her har den fremsynte baade evne til at se, hvad der sker paa et fjernt sted, og til at forudsige uveiret. Beretninger om fremsynte folk er mange i sagaerne. Saa- ledes er en stor del af Njaals sage spundet om de af den vise Njaal tid efter anden givne vink om fremtiden. I Olav Trygvessøns saga berettes om, hvorledes Olav i Sønd- hordland paa Moster kommer ind til en gammel fremsynt mand og udgiver sig for kjøbmand Da han høi-er, at Olavs flaade laa under øen, forudsiger han 4 store ulykker, kong Olavs fald, dronning -Tyras død, tabet af Ormen lange og af hunden Vige, som var den klogeste hund i landet. Olav Trygvessøns fødsel og hans fremtid blev allerede for- udsagt af gardakongen waldemars gamle moder, som var frem- synt. En julekvæld blev hun baaret ind i salen og forudsagde da, at der i Norge skulde fødes en kongesøn, som skulde fostres i Gardariget, men vende tilbage til sit land og tage det i besid- delse. Han skal blive en hjælp for mange folk, men kun i kort tid være konge i Norge. Derpaa forlangte hun at blive baaret bort, hun havde sagt altfor meget sandt om denne mand. En mærkelig beretning om fremsynte, der baade kan se ind i fremtiden og se, hvad der er paa fjerne steder, staar der i Vatns- døla saga, hvor det er finner, som har disse evner, og finner til- lægges derhos en evne til at fare hen til fjerne steder, medens legemet ligger som død. Fortællingen i Vatnsdøla saga er vistnok den ældste.norske beretning om fremsynte folk.