Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/409

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FINNER OG III-)NAVI.. 3399 (lristet sig til at slaa sig ned i Finmarken som i Finland, hvis der ogsaa i Norge havde været konfiskationsbestemmelser som i l1’inland. Alene paa denne maade kan der skaffeS de flnn1a1-kske fjeldfinner den beskytt-elSe, S011l-(’l(J kan kræve under udevelsen af sin lovlige næring. De svenske myndigheder har efter professor Wiklunds frem- stilling i den svenske almanak henvendt sig i Petersburg til den russiske regjering om tilladelse til at beite paa finlandsk omraade, medens saadan henvendelse ikke skede til norsk myn- dighed. Til Norge henvendte de svenske myndigheder sig efter den givne fremstilling ikke, men renen blev jaget ind der, da straffen er ringe. I den svenske a-lmanak af 1907 heder det videre: «Ogsaa paa en anden og endnu betænkeligere maade er deres 1.(fremtid sat paa spil.» «Ved de underhandlinger, som i og før unionens opløsning -førtes i Karlstad, behandledes ogsaa Spørgsmaalet om de --svenske og norske flytfinners ret til renbeite m. m. i det andet iland. Resultatet af underhandlingerne sammenfattes i en kon- --vention af 26de Oktober 1905, ved hvilken begge riger xa-f Chumanitære hensyn» forpligter Sig til fremdeles at tillade, at hvert riges flytfinner, i den udstrækning S0l1l fra alders tid har fundet sted, nyder de rettigheder i det andet land„ som iomhandles i den første kodi(-il til grændsetraktaten af l751 1(respektive i den i dens sted nugjældende lov af 1883), &-hvilkenckodieil intet af rigerne skal gjøre krav paa- ensidig «at opsige.» «Derved er de svenske finners ret til renl)eite i Norge en gang for alle utvetydig erkjendt, hvilket unegtelig er af Stor «betydning for dem, hvis kun ikke konventionen indeholdt en sanden artikel, som næsten fuldstændig ophæver virkningen af -dens første paragraf. Hermed sigtes ikke til den bestemmelse C hvorved finnerne i Jemtlands laan nu stæ11ges ude fra rettig- W heden til at flytte over til Norge, en ret-tighed, som før var af “-stor værdi for dem, men som nu som følge af forandrede for- «hold ikke er af synderlig betydning Man kan heller ikke bemærke noget mod det nu indførte forbud mod, at de flyttende C-finner medfører ren, som tilhører fastboende eller aktieselskaber, da det ikke er hensigtSmæSsigt, at andre drager fordel af lin- 1nernes særskilte privilegier ved at benytte finnerne som straa- imand. Af desto større betydning er derimod bestemmelsen «om, at svenske linner ikke uden jordeiernes eller brugerneS til- 11Wla(lelse maa flytte over til Norge med sine ren før den l5de (:juni, naar ikke usædvanlige veirforhold nedvendiggjør tidligere (“ fl ytning. 1