Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/219

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I-1ANDEL OG s1(1BSFAHT. 209 slaa med indbyggerne, hvad der aldrig før skal være hændt. Denne ulovlige handel maa være fortsat i nogle aar, og eng- lænderne har forurettet og plyndret indbyggerne. Striden bi- lagdes ved en overenskomst mellem Erik af Pommern og kong Henrik VI i 1432, idet erstatninger vedtoges; forbudet mod ud- lændingers handel blev staaende ved magt og anerkjendt fra engelsk side. Fra 1445 havde ogsaa Trondhjems borgere ret til at handle iNordlandene, ogi 1456 fik de ogsaa det samme privilegium som Bergens borgere, nemlig at handle paa skatlandene, men Trondhjems handel laa i denne tid nede. Privilegiet for Bergens borgere opfattedes i Nordland og Finmarken som gjældende personerne, ikke produkterne. De saakaldte udliggere, eller folk, som havde borgerskab i Bergen eller Trondhjem, udførte fisk direkte til udlandet, hvilket imidler- tid stred mod den handelspolitik, hvorefter Bergen skulde være stapelp1adsen. Nogen handel fra Trondhjem har der været i Nordland i det 16de aarhundrede, thi S(:hønnebøl beretter i 1591, at ved fiskeværet Langenes i Vesteraalen laa der mange bergensborgere og trondhjemsborgere med kjøbmandskab og udsalg, og videre fortæller han, at ved St. Margrethe tider seilede alle nord- lændinger til Bergen og bryder sig ikke mere om den fisk, de faar. Denne solgte de derfor til trondhjemsborgerne, som salter den straks og har god fortjeneste deraf. Det er fisken i den saakaldte «makketid», den som nu kjøbes nordligst -i amtet af russerne, som ogsaa salter d-en. Ved den saakaldte Odense reces af 25de juli 1560 hævdedes med megen bestemthed bergensernes ret til nordlandshandelen, og i kongebrev eller privilegium af 11te april 1562 for Bergens kjøbmænd heder det: «Som Borgere udi Bergen dennem beklagede, at fremmede Skibe, som ikke høre under hans Kongl. Majestæt, begynde at seile norden om Bergen og somme saa vidt som til Finmarken, og siden derfra til Helgeland, og derfor mene, at hvis denne Seilads skulde blive ved Magt, da var de og deres Bye ganske be- dervede, og formaaede hverken at gjøre Hans Kongl. Majestæts eller Rigets Tynge: saa skal herefter ingen udenlandske Skibe seile norden om Bergen, ei heller nogle seile af Nordland eller Finmarken med deres fiskevare til Holland eller andensteds førend de have været til Bergen med samme nordlandske Vare efter den Afskee(l, som derudi gik udi Odense imellem Kongl. Majestæt, de tydske Stæder og Borgerne Aar 1560. Fredriksborg den 11te April 1562.» 1572 u(lk)m der en forordning, som bød, at «ingen 14 - Nordlands amt 1I.