Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/123

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FISKERIER. I l3 tranen, at den, saasnart den afkjøles ned til + 5 à 6Ö C., skiller sig fra stearinen, der da synker tilbunds. Tran kan være dampmedi(Yintran, afklaret og uafklaret, tilvirket af fersk lever under skreifiskerierne eller under loddetorskfiskeriet i F inmarken, raa medi(éintran, tilvirket fornemmelig under skrei- fiskerierne, blanktran, brunblanktran og bruntran af torskelever, til- virket hovedsagelig af lever fra de nævnte store fiskerier, pres- tr(m, som vindes ved presning af graksen eller bundfaldet. Tran af torskens lever er kostbare oljer. Fremdeles tilvirkes seitran af forskjellig sort, og haakjærringtran. Tran tilvirkes ogsaa af sild, s-ildetran, og af en række varmblodige havdyr: Hvaltran i en række kvaliteter, sælhundtran, hvidji“S“ktran og hvalrostran. Skreifisket i Nordland har i nogle aar givet forholdsvis lidet lever. Det vil sees af opgaverne (bind II, pag. 36), at der i hele Nordland i l903 kun blev 9000 hl. lever, medens der i 1895 var 60 OOO bl. Fra hele Norge udførtes i 1903 kun 75 5OO hl. I femaaret 1891-95 udførtes gjennemsnitlig l97512 hl. med en gjennem- snitlig eksportværdi af 6120 OOO kr. aarlig. Behovet paa god medicintran kunde ikke tilfredsstil1es. En lang tid i l903 var norsk medicintran uden konkurrance med udenlandske transorter, da ingen.af disse fremstilledes saa vandk1ar og med saa fin smag. Da denne velvirkede vare var blevet indført som lægemiddel rundt om i landene, lykkedes det trods stærk tilbagegang i priserne paa forskjellige andre tran- sorter at hævde høie priser for norsk medicintran, saa denne længe indtog en gunstig stilling paa markedet. Denne gunstige stilling er ikke saa helt ubestridt længere. Det har lykkedes i New Foundland at virke bedre transorter af torske- lever, idet der er hentet veiledning fra N orge. Medicintran fra N ew F oundland vandt i l903 indpas og fik afsætning, hvor tidligere det norske produkt havde været foretrukket. Ogsaa skotsk og engelsk torskelevertran lik i 1903 indpas. Aarsagen hertil var den, at i 1903 sank produktionen af medicintran her i landet ned til en ube- tydelighed af kun 2952 hl., og at man var ude af stand til at tage imod bestillinger fra den store kreds af forbrngere rundt omkring i landene. Det derved fremkomne behov søgtes udfyldt ved tilbud hovedsagelig fra New Foundland. New Foundland fik øget sin eksport af raffineret tran paa verdensmarkedet og ud- førte i 1903 2015 hl. raffineret tran, i 1904 8690 hl., foruden 381O0 hl. ringere torsketran. Af den raffinerede torSketran gik deri 1904 alene fra New Foundland til Storbritannien 470O hl. Rogn. Rognen har en mærkværdig anvendelse, idet den bruges som agn ved de franske og spa11Ske sardelfiskerier. W Det første sted, hvor udførsel af rogn omta1es, er saavidt S - Rord1ands amt II.