Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/97

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

86 LlSTER 0G MANDALS AMT. Havn-re, af skyld 8.18 mark med 1 husmandsplads. Hus- dyrhold i 1891 var: 1 hest, 5 storfæ, 17 høns. Udsæd i 189() var: 0.35 hl. hvede, 0.12 hl. rug, O.35 hl. byg, 1.4 hl. havre, 6.3 hl. poteter, 2 kg. græsfrø. O.45 ar anvendtes til kjøkkenhave- vækster. Ve, af skyld 6.25 mark, har ingen husmandsp1ads, men under samme matrikulskyld ligger en særskilt brugsdel med husdyrhold og udsæd. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 7 storfæ, 2 faar, 2 høns. UdSæd i 1890 var: 0.535 hl. hvede, O.3 hl. rug, 0.45 hl. byg, 2.6 hl. havre, 9.8 hl. poteter, 7 kg. græsfrø. i0.16 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. Ká)’Z—9)llOFl2 med .Moe)2 af ])ømzestad, tilsammen af Skyld 6.58 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 6 storfæ, 5 faar, 2 høns. Udsæd i 189O var: O.35 hl. hvede, O.35 hl. byg, 2.7 hl. havre, 8 hl. poteter, 7.5 kg. græsfrø. O.1 ar anvendtes til kjøkkenl1ave- vækster. B—uen, skreves før almindelig Boen, med B2t(*—S’((l(] (O.94), til- sammen af skyld 24.17 mark. Til gaarden hører vandfald og laksefiskeri særskilt sky-ldsat for 60.22 mark, med sagbrug, melle- brug og træsliberi. Der er ingen husmandspladse med jord, men 3 særskilt bortsatte pladSe. Husdyrhold i 1891 var: 6 heste, 17 storfæ, 2 svin, 73 høns. Udsæd i 189O var: 6 hl. hvede, 2 hl. byg, 26 hl. poteter. 12 ar anvendtes til gulerødder, 4 ar til kjøkkenhavevækster. Buen tilhørte i begyndelsen af det 17de aarhundrede bønder. 165—1 hørte gaarden under kronen, som 1662 lagde laksefisket under byen KristianSand imod en aarlig afgift. Senere blev det af Fredrik III den l1te august 1663 skjødet til en adelsmand Hans Johan Grabou? for 1O OOO rdlr., og siden er den forblevet i privat eie. Den l4de juli 1670 blev den udlagt til stiftamtskriver i Ber- gen, Hieronimus B(Þrgholt. 1644 er den kommen til fr11 Abel Catha- )“ina, salig Hans Haa-Bevis i Kjøbenhavn. I 1676 tilhørte Buens laksefiskeri dronning Sophia .4malia, som skjødede det til generalkrigskommissær Reinholt 2lI(gjer den 19de mai 1680. Samme aar er gaarden skjødet til generalauditør Zacha- ‘Y“ias Lemj’ort. Derefter faldt Buen til Johan Lemj“orf, som den 13de mai 1702 skjødede den til justitsraad og lagmand Bruu-

m(m, hvis sønner Paal og Christian skjødede den til Edvard Smyth

den 22de marts 1753, og denne igjen til kaptein Ar(:tander den 29de juli 1765, hvis enke senere blev gaardens eier. Da hun døde, blev konsul Daniel Isaehsen i Kristiansand eier af gaarden, der ved enkens giftermaal kom til statsraad Diderik H egermam1. Di(lerik H()germa)m, født 6te december 1763 i Altona, blev kadet 1776 og løitnant 1786. I 179O ansattes han som anden