Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/643

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

632 1.1STER OG MANnA1.S Am-. Søndenfor det sted, hvor Taun1edal —og Siredalen støder sam- men gaar fra Rjuven en lavere arm nedover mod Sirekroken, og denne arm kaldes Dyngeheia; den har temmelig steilt fald mod øst og sy(l, svagere mod vest. Mod øst begrændses den af Flad- s1ølelve)a.s brede, aabne dalføre, og Siredalens øverste gaarde, And- neram og Suleskar, ligger l1er, den sidste 62l m. over havet. Desuden er der i dalens øvre del flere sætre; ganske enkelte sætre er der omkring det øvrige Rjuvenfjeld, dog yderst sparsomt i den østre del. Syd for Rjuvenfjeld ligger et bredt dalføre, der fra Suleskar stikker over mod Kvina, og hvis østre del udfyldes af det be- tydelige, til Kvinas vasdrag hørende Øyarvatn. Dalen har steile dalsider, navnlig mod nord; vandskjellet ligger her, i modsæt- ning til, hvad der pleier at være tilfælde i de fleste dalfører i denne egn, nærmere Siredalen end Kvinas dalføre. Hele bel)ygningen er kun nogle hellere. Syd for det-te dalføre hæver sig Hillekm1ten, der er en tem- melig udelt fjeldryg mellem Øyarvatn og 0rtevatn; den søndre side har temmelig steilt fald og er næsten overalt afskuret, idet fjeldside11 styrter ned i Jogle(lal; mod nord og tildels mod vest er mindre steile skraaninger; fjeldets fod mod Siredalen er dog temmelig steil. Den høieste del, det trigonometriske punkt Hille- km(fm, er 1:205 m. høit. Over en lavere del af dette fjeld, Fi1Oc-— lan(lsheia, 866 m. “høit, som styrter ned i Ortevatn, gaar fodsti til gaardene Aadneram og Suleskar. .fogledal paa Hilleknutens sydside er et trangt mellem høie fjelde indesluttet (lalføre. Nærmest Fidjeland er dalbunden steil mod Siredalen, men et lidet“stykke op er den flad med god fodsti lige til Jogledals- bo(len. Vandskjellet ligger tæt ved Kvina, mod hvilken faldet ikke er steilt. Paa mange steder ligger umaadelige klippeblokke; her ligger Sletfjeldshelleren i en stor stenur. — Bebyg-ning er kun nogle sætre og hellere. l)et syd for Jogledal liggende Grubba(rffel(I begrændses mod syd af Hønedal og strækker sig fra Siredalen i vest til Kvinas dal i øst. I)en høieste top, det trigonometriske punkt Grubba((j)“:1I1l ligger 1098 m. o. h, østligere ligger B(’l’gkl’(PL’(’k]l2lff(’)I og Kr- (lalsfjeld. Grubbaafjeld er delt ved I—’alke(l(1l, S(mdh;jøndal og Fiustøld(1J. I disse dale er bebygningen kun nogle faa sætre; Falkedal er mærkelig ved sin (lybde og sine lodrette sider; i den trange dalbund er dog flere tjern og det temmelig store Skrepaavatn. Hom-dal er trang-, gaar først østlig og siden nordlig henimod