Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/38

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KRISTIANSAND BY. 29 Kristiansands kommunale sindssygeasyl, Daarehu-set kaldet, ved Stener Heyerdahls plads, samt haandværker.foreningen ved torvet. Jembanestationen ligger ved den sydvestre ende af Henrik Wergelands gade. O.ffBRtlíg6 bygninger paa 0dderøen er kvarantæneindretningen ved Kristiansand, som ligger paa Odderøen. Her har været kvaran- tænestation siden 1797. Stationen omgives af en enceinte, som er en ca. 8 m. høi solid graastensmur med 2 dobbelte porte samt paa en mindre Strækning et høit plankegjærde. Indenfor enceinten er her laZaretbygninger, den ene en to- etages tømmerbygning med korridor af bindingsværk, den anden, bestemt til observationskvarantæne, af samme størrelse. Der er videre vaskeri, badehus, bygning til des-infektionshuset, lighus, kloak- ledning, vandledning, pakbod, brygge og vagthus. Udenfor enceinten er kvarantæneopsynsmandens vaaningshus. holade, vagthusef ved kvarantænehavnen. Eg .sindssygeasyl ligger indenfor byens grændser, men udenfor den egentlig bebyggede del. Asylets eiendom strækker sig fra Kristiansand bys nord- østre hjørne mod nord langs Toridalselven i en længde af ca. 430O m. med en største bredde paa ca. 1000 m. Fra byen fører en 1570 m. lang vei til asylbygningerne, der ligger paa en høide ca. 100 m. vestenfor og 22 m. over elven. Noget vest- ligere ligger gaardbrugsbygningerne. Asylets bygningskompleks har form af en sluttet firkant med front paa 113 m. og 103 m. sider-. Administrationsbygningen danner midtpartiet mod syd, paa begge sider ligger sygeafde- lingerne, de kvindelige i øst og de mandlige i vest. I firkantens midte ligger økonomibygningen og lidt østlig for denne desinfek- tionshuset. Bygningerne er af sten i hulmur, blenderede med gul sten, tækkede med bordtag og skifer. Admin-ist“rationsbygningen er 39.6 m. lang med fremspringende og forhøiede sidepartier og midtparti, hvor hovedindgangen dan- nes af en vestibule. Økonomibygningen, i bygningsfirkantens midte, er 47 m. lang. Desin-fektionsh-usef er 7.35 m. langt, 4 m. høit og 3.9 m. bredt. Sygelokalerne bestaar af 2 fra nord mod syd parallelt løbende lO3 m. lange bygninger i en afstand fra hinanden af 88 m. Bygningerne har 4 ved brandgavle og jerndøre adskilte af- delinger: for rolige syge af 1ste forpleining, B for rolige syge af 2den forpleining, C for urolige og D for voldsomme og meget u1—enslige syge. De 3 første afde1inger har 2 etager, afde1ing D 1 etage. Udenfor dette bygningskompleks ligger lighuset, v29h:1set, driv- huset, gartnerbod, keglebanen, styrtbadehuset og bryggen ved elven.