Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/245

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

234 LISTER OG 1uAN1)A1.s AMT. letvindt. Skibe kunde seile op i elven og losse og lade ved borgernes huse; desuden var havnene Kleven paa østsiden og Risøbank paa Vestsiden sikre og let tilgjængelige for skibe og med kort og nogenlunde bekvem forbindelse med ladestedet baade tillands og tilvands. Udbyttet af laks, hummer og sjøfisk var betydeligt For udenlandske skibe var Mandal med dets havne et til- flugtssted i uveir og modbør. Der var saaledes betingelser for skibsfart, handel med opland og udland, trælastindustri, skibsbyggeri og fiskeri. 0mkring 1640 blev to1dstedet henlagt fra Snig ved Undals- elvens udløb til Mandal. Stedets vækst var dog ikke betydelig; thi 1641 fik Kristian- sand privilegier som kjøbstad og skulde gjøres til midtpunkt for administratiouen og for handelsrørelsen og forretningslivet i Stav- anger stift, og dette skede alene ved særrettigheder overfor det nærmeste distrikt, og Mandal blev tvunget til afgifter og indbyggerne delvis til at flytte til Kristiansand, som før omtalt. Fra Mandal udførtes i 1675 af trælast 420 tylvter furu— og 198 tylvter ekebjælker, 1154 tylvter ekestolper, 823 tylvter eke- og 124l4 tylvter furubord, l2 tylvter ankerstokke, 42 45O eke- stave, l228 favne brænde o. s. v., samt af fiskevarer 861,‘’2 læst saltet makrel, 4V6 læst makrelrogn, l2 læster torsk og sei, 3Öx‘’“e læster og l948 stykker laks og 99O0 stkr. hummer; hertil kommer en del skindvarer. Af skibe havde toldstedet i det samme aar 13 paa 4—26 læster, ogi 1683 4 paa over 5O samt 8 paa 3—-8 læster. I told indkom der 1677—81 gjennemsnitlig 3110 rdr. aarlig. i — Udførsel i l78O: Bord . . . . 39 570 stykker. Bjælker . . . 637 tylvter. Brændeved . 133 favne. Lægter . . . 1 3O0 stykker. Stav . . . . 6400 » Hummer . 4 ladninger. Laks, røget. . . 4250 stykker. Laks, saltet . tønde. W sZ4 Ørret ....... 2 525 stykker. Den virkelige Omsætning var vel noget større end opgivet Men trælastudførselen i denne tid var ikke stor. Laksefisket var baade i det 17(le og 18de aarhundrede iaf- tagende mod tidligere, men dog betydeligt sammenlignet med de øvrige næringsveie og ligeledes hummerfangsten.