Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/109

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Sl8 I‘ISTER OG MANDALS AMT. I—’(mdst(m(l(w er med sydlig vind flere fod høiere end med nordlig. Vestlige og sydvestlige 1:imle er fremherskende. Fjordene —fryser kun sjelden til, og da kun i de indre dele. I Randøsund herre(l er der langs kysten samt inde mellem aaserne dyrkbar mark. Jorden eri almindelighed ganske god, men agrene meget smaa og indeklemte mellem de lave og skogbevoksede a-aser. Jordsmonnet er overveiende lerjord og myr, kun paa enkelte gaarde er der muldjord. Gaardene eri det hele taget vel dyrkede, og det er særdeles let at afsætt1e melken til nærmeste by Kristiansand. Der er ogsaa let at faa tilført gjødsel fra byen. Kunstgjødsel bruges tildels. Ga.ardene er paa de fleste steder udStykket i smaa brug, og en stor del af befolkningen ernærer sig af fiskeri. Arealet er Saaledes u(lnyttet: Ager ...... . O.7 km.2 Eng . . . 2.6 » Ager og eng . . . . . . 3.3 km.2 skog ........ . 25.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer . . 14.7 » 43.0 km.2 U dsæ(l og avl pr. maal sa mt foldighed i“ Ra)a.(Iøs1m(l.— (’(lsæ1l pr. maal. Av1 pr. maal. Foldighed. Hvede . . 3() liter 2.7 bl. 9 Rug . . . 30:—) 2.4 » — Byg . . . — §W — » S Havre . . 5O » 4.5 Z—å 9 P0teter . . . 240 » 2l.6 » 9 Herredet er ikke udsat for frost paa kornet, ialfald kun u11dtagelsesvis i spiretiden, potetgræsset derimod fryser af og til især i Stromsnes, sognets nordre del. I de seneste aar er temmelig meget nyland opryddet. Dyrkning og avl af engfro er ubety(lelig. Brugen af forbedrede redskaber og maskiner er bleven al- n1indeligero. Antallet af slaa— og meiemaskiner var l6 i l895, 29i l900.